Gerrit Komrij College

Corona-updates

Hier leest u wat u moet weten over onderwijs ten tijde van COVID-19.

Advies zelftest vervallen

~ maandag 21 maart 2022~

Op dinsdag 15 maart zijn een aantal maatregelen rondom corona versoepeld. Zo is het advies voor leerlingen en medewerkers van scholen om twee keer in de week een zelftest te doen vervallen; testen zonder klachten is niet meer nodig. Alleen wanneer als je klachten hebt, is het advies een zelftest te doen. De zelftesten zijn voor leerlingen en medewerkers nog steeds op school beschikbaar. Wanneer er sprake is van een positieve uitslag, geldt het advies je te laten testen bij de GGD. En in ieder geval blijf je thuis.

Basisadviezen tegen corona blijven: handen wassen, hoest en nies in je elleboog, blijf thuis bij klachten en doe een test, zorg voor voldoende frisse lucht en haal een vaccin, booster- of herhaalprik.

Basisadviezen tegen corona

Respecteer elkaars keuzes

Mondkapjes dragen, 1,5 meter afstand houden en handen desinfecteren bij binnenkomst hoeft niet, maar mag natuurlijk wel. Als iemand aangeeft dat te willen doen, respecteren we dat.

Aanpassingen coronamaatregelen

~ donderdag 24 februari 2022~

Na de voorjaarsvakantie is een aantal dingen anders. Om te beginnen mag het mondkapje af. Ook hoeven volwassenen geen anderhalve meter afstand te houden en kunnen er meer activiteiten buiten de klas georganiseerd worden.

Tegelijk is deze versoepeling voor sommige leerlingen en medewerkers spannend. Het blijft belangrijk dat leerlingen en medewerkers tweemaal per week een zelftest doen, welke op school beschikbaar zijn. Wanneer er sprake is van een positieve uitslag, geldt het advies je te laten testen bij de GGD. En in ieder geval blijf je thuis.

Ook gelden de volgende basismaatregelen :

 • Ontsmet je handen bij het betreden van het gebouw;
 • Was je handen regelmatig;
 • Nies en hoest in je elleboog.

Mondkapjes dragen en 1,5 meter afstand houden hoeft dan niet, maar mag natuurlijk wel. Als iemand aangeeft dat te willen doen, respecteren we dat.

Overzicht huidige werkwijze rond quarantaine

~ dinsdag 8 februari 2022~

Vanaf 26 januari 2022 zijn de quarantaineregels voor leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs versoepeld. Leerlingen die in contact geweest zijn met een covid-19 besmet persoon hoeven niet in quarantaine. Als ze klachten hebben mogen ze alleen naar school komen als er een negatieve (zelf)test is afgenomen. Leerlingen die positief getest zijn blijven thuis.

Voor onderwijspersoneel gelden de quarantaineregels voor volwassenen. Zij hoeven niet in quarantaine als zij in de afgelopen acht weken positief getest zijn en geen klachten hebben, of meer dan een week geleden een boostervaccinatie hebben gehad en geen klachten hebben. Als ze wel wat klachten hebben, maar een negatieve zelftest, kunnen zij eveneens naar school komen.

Lesdoorgang

Er wordt dagelijks een groot aantal positieve besmettingen bij leerlingen en medewerkers gemeld. Dit maakt dat het op dit moment niet altijd mogelijk is ons aan het basisrooster te houden. We doen ons de best de lessen die doorgaan zo goed mogelijk aansluitend te plannen.

Brieven over besmettingen

Het aantal gemelde positieve besmettingen is inmiddels van zo grote omvang dat wij soms meerdere brieven per klas moeten versturen in één week. Vanaf nu gaan wij niet meer per geval een brief versturen. De communicatie via de leerlingen zelf haalt ons steeds in.

Leerling in quarantaine

Wanneer een leerling in quarantaine moet gaan, meldt de ouder/verzorger dit bij de receptie (0543-55 15 15).  Voor de quarantaineperiode maakt de receptioniste een TW (thuis werken) melding in Magister.

Leerlingen worden met klem gevraagd zich aan de afgesproken landelijke afspraken te houden en zelf alert te zijn op gezondheidsklachten die mogelijk op corona kunnen duiden. Voor de zekerheid vragen we leerlingen om goed op hun gezondheid te letten, minimaal 2 keer per week thuis een zelftest te doen en zich bij klachten direct te laten testen.

Overzicht richtlijnen bij klachten, leefregels en extra informatie

Krijg je klachten?

Neem contact op met de GGD als je één van de volgende klachten krijgt:  

 • verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;
 • (licht) hoesten;
 • plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);
 • kortademigheid/benauwdheid;
 • verhoging of koorts;
 • hoofdpijn;
 • vermoeidheid.
Twijfel of andere klachten

Neem bij twijfel of andere klachten telefonisch contact op met de lokale GGD.
Word je erg ziek? Bel dan met de huisarts voor overleg.

Leefregels

Was regelmatig je handen met water en zeep. Doe dit altijd:

 • Na hoesten en niezen;
 • Nadat je op het toilet bent geweest;
 • Voordat je eten klaarmaakt of gaat eten.

Gebruik voor het hoesten een papieren zakdoek, of hoest in de plooi van je elleboog.
Gebruik een zakdoek maar 1 keer, gooi de zakdoek na gebruik weg, en was daarna je handen.

Activiteiten en afstand houden

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk drukte vermijdt.
Als je geen klachten hebt, mag je naar school, sport en andere activiteiten.

Extra informatie voor ouder(s)/verzorger(s)

Bij twijfel over het risico dat uw kind heeft gelopen, neem dan contact op met de GGD.
Uw kind hoeft geen afstand te houden tot de mensen in uw huishouden. Twijfelt u over het risico voor uzelf of andere huisgenoten? Bijvoorbeeld omdat u of een andere huisgenoot tot een risicogroep voor COVID-19 behoort? Overleg dan met uw behandelaar en de GGD voor advies op maat over uw situatie.

Waarom uw kind ook laten testen als er geen klachten zijn?

Uw kind heeft kort of op afstand contact gehad met iemand die positief getest is op corona. De kans op besmetting is daarom klein, maar besmetting is niet geheel uit te sluiten. Het advies is om uw kind altijd te laten testen als uw kind klachten krijgt.

Ook kan uw kind getest worden als het nog geen klachten heeft (direct en/of 5 dagen nadat uw kind contact met de besmette persoon had). Zo kan een besmetting sneller worden opgespoord en kan er actie worden ondernomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Meer informatie of vragen?

We begrijpen dat de situatie veel bezorgdheid en vragen kan oproepen. Als u vragen heeft over COVID-19 op school , dan kunt u contact opnemen met de GGD bij u in de regio. Algemene informatie over het coronavirus kunt u vinden op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. Ook kunt u telefonisch terecht bij het publieksinformatienummer: 0800-1351.

Heropening school

~ maandag 10 januari 2022~

Met ingang van maandag 10 januari zijn de scholen weer ‘gewoon’ open en zijn alle leerlingen welkom op school. Wel is nog een aantal maatregelen van kracht zoals dat ook de laatste weken van het jaar 2021 voor de lockdown het geval was.

Mondkapjes

Het dragen van een mondkapje is verplicht tijdens het verplaatsen door het gebouw. In de klas mag het mondkapje af. Zorg dat je zelf ten allen tijde een mondkapje bij je hebt.

Hygiëne en de basismaatregelen

De basismaatregelen met betrekking tot hygiëne blijven van kracht.

 • Ontsmet je handen bij het betreden van het gebouw;
 • Was je handen regelmatig;
 • Nies en hoest in je elleboog;
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD.

Voor ouders/verzorgers geldt, net als voor andere externen, dat zij niet in de school komen tenzij het niet anders kan. Leerlingen verlaten zoveel mogelijk direct na hun laatste les het schoolgebouw.

Zelftesten

Er is een zeer dringend advies om tweemaal per week een zelftest af te nemen. Er zijn voldoende zelftesten op school beschikbaar en verkrijgbaar bij de conciërges.

Toetsweek

De geplande toetsweek in januari gaat door zoals in de jaarplanning aangegeven. De docenten zullen de leerlingen hierop zo goed mogelijk voorbereiden. Van leerlingen vragen wij vanzelfsprekend dit ook maximaal te doen.

Onderwijs op afstand en positieve testuitslagen

~ dinsdag 23 november 2021 ~

Hieronder vindt u informatie over een drietal zaken:

 1. het vanuit huis kunnen volgen van onderwijs,
 2. het op school kunnen volgen van onderwijs wanneer de docent thuis is en
 3. hoe wij omgaan met een melding van een positief geteste leerling of medewerker op corona.

De meest actuele werkwijze is steeds te vinden op deze pagina van onze website.

Les volgen vanuit huis

In veel gevallen is een leerling die in thuisquarantaine zit wel in staat vanuit huis onderwijs te volgen. In dat geval zorgen docenten ervoor dat leerlingen zo veel mogelijk de les kunnen volgen. De docent bepaalt zelf de wijze waarop dit kan.

 • Een docent kan een leerling vanuit huis de uitleg van de docent laten volgen via een device van een medeleerling;
 • Ook kan de docent een duidelijke opdracht inclusief instructiefilmpjes, uitleg en huiswerk in Magister plaatsen;
 • De docent geeft in Magister aan wanneer hij of zij bereikbaar is voor vragen;
 • De leerling werkt thuis met uitgestelde aandacht. De docent richt zich in eerste instantie op de leerlingen die op school zijn.

Docent thuis, klas op school

Er zijn ook situaties waarin een docent in thuisquarantaine zit en de klas wel op school is. De docent zorgt er in dat geval in ieder geval voor dat:

 • leerlingen in Magister kunnen lezen wat er die les behandeld wordt (uitleg, filmpjes);
 • leerlingen weten wat er van hen verwacht wordt met betrekking tot het te maken werk;
 • leerlingen weten hoe/wanneer de docent beschikbaar is voor het beantwoorden van vragen.

Indien het mogelijk is een onderwijsassistent bij de klas in te delen, kan de les volledig doorgaan, waarbij de klas in het lokaal de les volgt in het bijzijn van de onderwijsassistent en de docent vanuit uit huis de (online) les verzorgt. Leerlingen zien in hun rooster dan geen lesuitval staan.

Werkwijze bij melding positieve leerling/medewerker

Met iedere aanpassing van de richtlijnen vanuit de overheid verandert ook de wijze hoe wij omgaan met positief geteste leerlingen of medewerkers. Per 23 november 2021 is de werkwijze als volgt:

 • De coronacoördinator of een afdelingsleider gaat de betrokken klas(sen) in;
 • Er wordt gemeld welke leerling/medewerker positief getest is (mits akkoord leerling/medewerker);
 • Er wordt geïnventariseerd, voor zover nog niet gedaan, of er nauwe contacten zijn (langer dan 15 minuten binnen 1,5e meter);
 • Genoemde nauwe contacten mét corona-gerelateerde klachten worden direct naar huis gestuurd met het verzoek een test via de GGD te laten doen;
 • Alle ouders/verzorgers van de opgegeven nauwe contacten worden, voor zover nog niet geïnformeerd, door school (TOP580, eventueel met ondersteuning van afdelingsleider, mentor, receptie) gebeld met het verzoek om, indien een leerling nog niet gevaccineerd is maar wel een nauw contact, de leerling preventief in thuisquarantaine te laten gaan;
 • Deze groep leerlingen kan de schooldag op school afmaken, ouders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor een leerling de volgende dagen in thuisquarantaine te houden.

Met deze maatregelen blijven we zoveel mogelijk leerlingen voorzien van goed onderwijs en spannen we ons samen in om de leerachterstanden niet verder op te laten lopen. Wij blijven ook een beroep doen op u om zich aan de richtlijnen van de overheid te houden, waarbij misschien wel als belangrijkste geldt: bij klachten, laat je testen.

Bekijk meer van: