Gerrit Komrij College

Corona-updates

Het sluiten van de scholen in verband met het coronavirus COVID-19 maakt dat vertrouwde werkwijzes niet meer als vanzelfsprekend zijn. Als school doen we ons uiterste best om ook nu kwalitatief goed onderwijs op afstand te bieden. De verschillende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Wij vullen de informatie steeds aan naar aanleiding van de allernieuwste ontwikkelingen. Lees verder en blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Protocol “Volledig openen voortgezet onderwijs”

~ woensdag 1 juli 2020 ~

Met ingang van 1 juli zijn veel beperkende maatregelen opgeheven. Wat dit concreet inhoudt voor scholen, is uitgewerkt in het protocol “Volledig openen voortgezet onderwijs”. Dit protocol is opgesteld door de sociale partners (AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad).

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn.
 • Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
 • Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane – afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
 • Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt toepassen. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
 • De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Desondanks zal ook na de vakantie van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maak over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.

Klik hier om naar de pagina van de VO-raad te gaan waar u het protocol kunt downloaden.

Diploma-uitreikingen

~ vrijdag 12 juni 2020 ~

Er komen veel vragen binnen over de diploma-uitreiking. Hoe gaat dat dit jaar? Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe doe je dat met de beperkte groepsgrootte?         

In de basis zal de diploma-uitreiking er dit jaar net zo uit zien als andere jaren: een diploma-uitreiking in de school met een hoofdrol voor de geslaagden. Enkele aanpassingen zijn gezien de huidige maatregelen wel nodig. Zo mogen de geslaagden maximaal 2 gasten uitnodigen en zal de uitreiking per afdeling opgesplitst worden in een aantal kleinere groepen.

Nu staan er twee avonden gepland in juni en twee in juli. De maximale groepsgrootte verschuift echter per 1 juli van 30 naar 100 personen. Daarom is ervoor gekozen om de diploma-uitreikingen van vmbo en vwo te verplaatsen naar juli.

De data van de diploma-uitreikingen zijn dan als volgt:          

woensdag 1 juli 2020 havo  
donderdag 2 juli 2020 mavo  
vrijdag 3 juli 2020 vwo (was vrijdag 26 juni)
maandag 6 juli 2020 vmbo bl/kl (was dinsdag 30 juni)

Het nieuwe begin

~ woensdag 26 mei 2020 ~

Met ingang van 2 juni mogen de middelbare scholen hun deuren weer openen. We kijken er enorm naar uit weer leerlingen in de school te kunnen ontvangen, want een school zonder leerlingen is geen school, dat is een gebouw. Maar hoe doe je dat, als maar een kwart tot een derde van het aantal leerlingen in een lokaal past?

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Leerlingen en docenten dienen een afstand van 1,5 m. te hanteren. We hebben weliswaar een heel groot gebouw tot onze beschikking, maar in een normaal klaslokaal kunnen we slechts minder dan de helft van het normale aantal leerlingen ontvangen. Ook in onze trappenhuizen en zelfwerkzaamheidsruimtes/gangen dienen we rekening te houden met de 1,5 m. Daarom is er een eenrichtingsverkeer route ingesteld. Daarnaast zijn diverse hygiëne en organisatorische maatregelen getroffen die een veilige ontvangst van groepen leerlingen en personeel mogelijk maken.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen weer naar school kunnen, niet alleen meer kwetsbare leerlingen. Ook vinden we alle vakken even belangrijk en gaan we ons niet focussen op zogenaamde kernvakken. En ten slotte zoeken we naar een zekere regelmaat voor leerlingen en docenten. De wijze waarop we het onderwijs de komende weken inrichten, zien we als een groeimodel. Als hier mogelijkheden voor zijn, zullen we stapsgewijs opschalen naar steeds meer lessen binnen de school.

Socialiseren

In week 23 ontvangt de mentor zijn/haar leerlingen op school (op 1,5 m afstand) volgens een opgesteld rooster. De groepen worden gesplitst waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met vriendschappen in de klas. De mentor bespreekt met de leerlingen de hygiëne richtlijnen en de stappen die gezet gaan worden richting de afronding van het schooljaar. Verder is er vooral tijd om ervaringen met elkaar te delen. 

Inrichting van het onderwijs tot einde schooljaar

De duur van een les gaat met ingang van 8 juni van 50 minuten naar 30 minuten. Deze lessen worden op afstand gegeven, net als de laatste maanden. Door het inkorten van de lessen op afstand ontstaat er ‘s middag ruimte voor het geven en volgen van lessen op school en voor een zogenaamde toetsband. Elke middag (behalve dinsdag) is er een uur gereserveerd voor het afnemen van toetsen op school. Hiervoor komt een toetsrooster. Zo kan de toetsbelasting van de leerlingen in de gaten gehouden worden. Uiteraard mogen docenten net als anders tijdens hun eigen les in het ochtendprogramma schriftelijke overhoringen afnemen, maar dan wel binnen de tijd van de les.

’s Middags worden er per vak verschillende lessen op school aangeboden, waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor lessen die voor hun relevant zijn. Dit kan ook bij docenten van wie ze normaal geen les hebben, maar die een bepaald onderwerp behandelen dat voor de leerling helpend en/of interessant is. De mentor kan helpen bij het maken van de keuzes.

Voorbereidingen openstelling

~ woensdag 14 mei 2020 ~

Op het moment wordt er hard gewerkt aan het treffen van voorbereidingen voor als de school straks weer open kan. Natuurlijk moeten we ons houden aan allerlei maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, niet teveel mensen bij elkaar, zo min mogelijk verplaatsingen, voldoende hygiënemaatregelen en ga zo maar door. Een flinke klus om een grote school daarop in te richten.

Er wordt niet alleen gekeken naar alle praktische zaken die op school geregeld moeten worden. Ook wordt gekeken hoe we na 1 juni het onderwijs in kunnen richten. Niet alle leerlingen mogen tegelijkertijd op school komen. Hoe ga je dat dan organiseren? Wat wij als school erg belangrijk vinden is dat er meer structuur ontstaat voor leerlingen en docenten. Met de leerlingen gaan we in gesprek om te kijken waar iedereen staat en waar de individuele leerling behoefte aan heeft.

Op dinsdag 19 mei en dinsdag 26 mei 2020 gaan alle docenten met elkaar kijken hoe we vanaf 2 juni weer open kunnen voor leerlingen en hoe we de laatste weken van het schooljaar gaan invullen. Op deze dagen wordt er door de docenten geen les gegeven. Dit wil niet zeggen dat de leerlingen die dagen vrij zijn. Zij kunnen thuis aan het werk met de opdrachten die de docenten in Magister zetten.

School mogelijk open met ingang van 2 juni 2020

~ dinsdag 21 april 2020 ~

Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 liet het kabinet weten dat basisscholen vanaf 11 mei voorzichtig weer open mogen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Hiermee is nog niet gezegd dat de scholen ook werkelijk op 2 juni weer open mogen. Dat zal eind mei bekend gemaakt worden.

Voor dit moment geldt helaas dat de school tot 2 juni 2020 gesloten zal blijven voor onze leerlingen.

Keek op de week

~ vrijdag 3 april 2020 ~

De week van dag tot dag        

Maandag: Annemarieke Takken sluit aan bij het MT voor de afdeling havo/vwo onderbouw. Het is voor haar wel even wennen om opeens deel uit te maken van het ‘crisisteam’. Haar ervaringen als docent in deze bijzondere tijd zijn een waardevolle aanvulling. Vol enthousiasme gaat ze verder, waar Willem van Bruggen gebleven is.

Dinsdag: ’s Ochtends is er een “reguliere” MT-vergadering, waarbij rekening wordt gehouden met de persconferentie aan het eind van de dag. Tijdens de persconferentie vertelt minister-president Rutte dat de huidige beperkende maatregelen rond het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit valt in de meivakantie, wat voor ons inhoudt dat de school op zijn vroegst op woensdag 6 mei 2020 weer open gaat.

Woensdag: Een langere sluiting van de school, vraagt aandacht voor de overgangsnormen. Besloten wordt alle excursies en activiteiten tot aan de zomervakantie te annuleren, zodat er ruimte ontstaat om eventuele achterstanden zoveel mogelijk in te halen. Leerlingen van de examenklassen en overige leerlingen krijgen een brief met informatie over de laatste ontwikkelingen. Alle collega’s ontvangen thuis een mooie bos bloemen als steuntje in de rug.

Donderdag: Er wordt besproken welke aanpassingen in het rooster nodig zijn om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen blijven begeleiden. Er ontstaat voorzichtig tijd om reguliere zaken die in deze tijd van het jaar aan de orde moeten komen, op te pakken.

Vrijdag: Terugblik op de afgelopen week en vooruitkijken naar komende week.

School tot en met dinsdag 5 mei gesloten

~ maandag 31 maart 2020 ~

Tijdens een persconferentie maakte minister-president Rutte vanavond bekend dat de beperkende maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken, worden verlengd tot en met 28 april 2020. Dit houdt in dat scholen in Nederland tot en met de meivakantie gesloten zijn.

De meivakantie staat gepland van maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 met daarvoor 2 vrije dagen en daarna ook. Dit houdt in dat het Gerrit Komrij College op zijn vroegst weer open gaat op woensdag 6 mei 2020.

Een lege school (week 2)

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

De coronacrisis houdt ons land in de greep, houdt de wereld in haar greep. Landen sluiten grenzen, total lockdowns, boetes voor het niet naleven van instructies als het houden van 1,5 meter afstand of het met meer dan drie personen met elkaar buiten zijn. Alle scholen zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Aanstaande dinsdag besluit het kabinet of deze datum opgeschoven wordt. Als school houden we er rekening mee dat we langer gesloten moeten blijven.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt creativiteit van ons allen. De impact van de maatregelen is groot. Kinderen zijn thuis en ook veel ouders werken thuis. Met z’n allen 24/7 op elkaars lip heeft een enorme invloed op het dagelijks leven van iedereen, jong en oud. En vergeet niet, ook docenten hebben hiermee te maken. Ze werken nu vanuit huis, waar mogelijk ook een partner aan het werk is en waar hun kinderen begeleid moeten worden in het schoolwerk. Ouders spelen op dit moment meer dan anders een rol in het begeleiden van leerlingen.

We houden niet van onzekerheid en op het moment is één ding zeker: dat niets zeker is. Maatregelen van de overheid volgen elkaar op en vragen voortdurend om nieuwe oplossingen. De schoolleiding heeft dagelijks overleg over de situatie, evalueert de genomen stappen en kijkt welke vervolgstappen nodig zijn.

Vorige week liep de communicatie van docenten met hun leerlingen vooral via Magister en een aantal docenten testte het gebruik van Microsoft Teams. Het is fijn daarin ondersteuning te krijgen van het iTeam, de examensecretaris en ondersteunende diensten. De focus lag vooral op de eindexamenklassen, om ze -ook in deze uitzonderlijke situatie- zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens en de eindexamens.

Deze week was er gelukkig meer tijd om te kijken naar wat er nog georganiseerd moet worden voor de overige leerjaren. Docenten starten met het gebruik van Teams om in contact te blijven met hun leerlingen. Voor iedereen is dat wennen, voor docenten en voor leerlingen. De ene heeft het zo onder de knie, voor de ander is het nog een beetje zoeken. Overigens blijft Magister leidend. Docenten hebben deze week tips gekregen om opdrachten in Magister eenduidiger te noteren. Uitgangspunt is dat zij huiswerk en opdrachten in de agenda van Magister noteren. Daar kunnen ze verwijzen naar andere plekken waar informatie te vinden is. Het blijft balanceren tussen informeren en een overkill aan informatie.

Eindexamens

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Afgelopen dinsdag gaf minister Slob zekerheid over de eindexamens: die gaan dit jaar definitief niet door. Leerlingen kunnen wel op basis van hun schoolexamenresultaten een volwaardig diploma behalen. Wat hiervoor de exacte uitgangspunten zijn, is nog niet bekend. Een aangepaste slaagzakregeling van de overheid verschijnt half april.

Vorige week is veel tijd gaan zitten in het zoeken naar oplossingen voor het afnemen van de schoolexamens: Hoe kun je op een “veilige” manier toetsen afnemen op school? Waar moeten we allemaal rekening mee houden en hoe geven we daar in de praktijk uitvoering aan?

Het besluit van minister Slob geeft ons ruimte om de toetsweek anders in te vullen en hij benadrukte dat toetsing zoveel mogelijk op afstand moet plaatsvinden. Op basis hiervan is besloten de toetsweek uit te stellen en van toetsen op school naar toetsen in de thuissituatie.

Mavo/havo/vwo

De mondelingen van de eindexamenkandidaten m/h/v starten op maandag 30 maart 2020. Het rooster hebben leerlingen en docenten reeds in hun bezit.

De toetsperiode voor de eindexamenklassen m/h/v staat gepland van maandag 6 t/m woensdag 22 april. Dit weekend kijken de vaksecties kritisch naar mogelijke aanpassingen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en hoe zij toetsen digitaal kunnen afnemen. Hierbij worden zij ondersteund door het iTeam en de examensecretaris. De verwachting is dat maandag aan het eind van de dag het toetsrooster gecommuniceerd kan worden met eindexamenkandidaten en docenten.

Vmbo-basis/kader

Leerlingen van vmbo bl/kl 4 met wiskunde en/of nask 1 in hun pakket ontvangen van hun docent informatie over de toetsen afgenomen worden. Over het afronden van het laatste keuzedeel krijgen zij nog bericht. Leerlingen van kader 4 die een vak op mavoniveau volgen, draaien mee in het toetsrooster mavo dat loopt van maandag 6 t/m woensdag 22 april 2020.

Oproep aan ouders: contactgegevens controleren

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Docenten sporen leerlingen aan hun huiswerk te maken en opdrachten op tijd in te leveren. Mochten leerlingen zich niet aan de afspraken houden, dan wordt de mentor ingeschakeld, die contact opneemt met u als ouder. Het is belangrijk daarvoor te beschikken over de juiste contactgegevens. We vragen u uw contactgegevens in Magister te controleren. Mocht de informatie niet actueel zijn, stuurt u dan een e-mail aan de mentor van uw kind, zodat wij de gegevens kunnen aanpassen.

Ook inzet van het zorgteam TOP580 bij de begeleiding van deze leerlingen is inmiddels geregeld.

Keek op de week

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Een kort overzicht van dag tot dag.

Maandag: Er is een toetsrooster gemaakt voor het afnemen van de schriftelijke schoolexamens. ’s Avonds is er een persconferentie waar aanvullende maatregelen worden aangekondigd voor het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Er is veel onduidelijkheid over wat dit precies inhoudt voor de scholen.

Dinsdag: Eind van de ochtend houdt minister Slob een persconferentie waarin hij zegt dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan en dat schoolexamentoetsen zoveel mogelijk op afstand afgenomen moeten worden. School informeert direct de leerlingen over het afschaffen van de eindexamens en stelt de start van de toetsweek uit.

Woensdag: Ingangsdatum van de mondelingen voor m/h/v en de toetsweek worden vastgesteld.  Examinatoren wordt gevraagd het PTA opnieuw kritisch te bekijken. Het iTeam onderzoekt de mogelijkheden voor toetsen op afstand. Procedure voor hoe om te gaan met leerlingen die uit beeld dreigen te raken en richtlijnen voor het afnemen van toetsen in de onderbouw en de voor-examenklassen worden opgesteld en gecommuniceerd met docenten en leerlingen.

Donderdag: ’s Avonds is er een (online) MR-vergadering waarin uitleg wordt gegeven over de ontwikkelingen en de stappen die genomen worden. Wanneer alle wijzingen in het PTA verzameld zijn, zullen deze voorgelegd worden aan de MR.

Vrijdag: Terugblik op de afgelopen week en vooruitkijken naar komende week.

Geen eindexamen, wel schoolexamen

~ dinsdag 24 maart 2020 ~

Wat een onzekerheid: verscherpte maatregelen rondom het coronavirus, maar wat betekent dit voor jouw examens en schoolexamens? We zijn blij dat we je nu kunnen melden dat de minister heeft gezegd dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan. Vanmorgen heeft minister Slob van Onderwijs een persconferentie gegeven waarin hij het volgende heeft aangekondigd:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen

Als schoolleiding zijn we opgelucht over de mogelijkheden die de nieuwe maatregelen bieden en die de leerlingen een echte kans geven op het behalen van een volwaardig diploma.

Wat houdt dit precies in?
De toetsweek voor de examenklassen die deze week zou starten stellen we uit. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. Als school gebruiken we deze ruimte om de schoolexamens zo zorgvuldig mogelijk in de tijd weg te zetten.

Nu is het belangrijk dat leerlingen zich zo goed mogelijk blijven voorbereiden op de schoolexamens. Dat doen ze niet alleen, dat doen ze samen met hun docenten.

Houd moed en blijf je inzetten!

De week van…          

~ vrijdag 20 maart 2020 ~

Voor iedereen in de wereld staan de gebeurtenissen rondom het “corona-virus” helder op het netvlies. We maken ons zorgen over het aantal geïnfecteerden en het aantal doden als gevolg van het virus. De samenleving wordt flink getroffen door dit virus en ligt voor een groot gedeelte stil.        

De scholen zijn gesloten tot 6 april. Ondertussen wordt van scholen verwacht maatregelen te nemen om de schoolexamens af te nemen, zodat er straks wel een centraal schriftelijk eindexamen kan worden afgenomen. Om u inzicht te geven in de week van de schoolleiding van het Gerrit Komrij College probeer ik in chronologische volgorde onze ervaringen op een rijtje te zetten.

Zaterdag 14 maart is de berichtgeving van de overheid nog dat de scholen gewoon openblijven omdat kinderen van deze leeftijd weinig risico lopen op besmetting.

Zondag 15 maart wordt besloten dat de scholen dicht gaan. Op zondagmiddag komen we bij elkaar om de communicatie richting ouders en leerlingen en personeel in orde te maken. Tevens worden enkele collega’s uitgenodigd voor verder overleg op maandag.

Maandag 16 maart is er overleg in het MT met het iTeam. Aan het einde van de dag krijgen leerlingen, ouders en personeel richtlijnen toegestuurd over de wijze waarop met afstandsleren aan de slag kan worden gegaan.

Dinsdag 17 maart komt het MT opnieuw bij elkaar en krijgen we de boodschap vanuit het ministerie dat er op dat moment absoluut geen schoolexamens mogen worden afgenomen. Aan het einde van de dag wordt deze maatregel teruggedraaid en wordt aangegeven dat schoolexamens wel moeten worden afgenomen.

Woensdag 18 maart belt het bestuur van Achterhoek VO met alle scholen om te horen op welke manier de diverse scholen hun schoolexamens vorm gaan geven. Het MT is op school aanwezig. Het bestuur deelt de verzamelde informatie met de scholen van de stichting.

Ouders, leerlingen en personeel krijgen van ons te horen dat de schoolexamens van de examenklassen doorgaan. Mentoren bellen hun mentorleerlingen en afdelingsleiders bellen met hun teamleden om te peilen hoe een en ander verloopt.

Donderdag 19 maart komt het MT bij elkaar en bespreekt de organisatie van de schoolexamens. Aan het einde van de dag krijgen ouders en leerlingen van de examenklassen en alle collega’s opnieuw een brief met daarin informatie over het schoolexamen. ’s Avonds wordt de MR via een online vergadering geïnformeerd over de gang van zaken.

Vrijdag 20 maart werkt het MT verder aan de organisatie van de examens. De examensecretaris krijgt informatie van de secties over aangepaste PTA’s (toetsen in de examenklassen). Leerlingen worden in Magister geattendeerd op een instructiefilmpje over het gebruik van Teams. Collega’s krijgen een brief en ouders, collega’s en andere geïnteresseerden informeren we middels deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken.

Wat we als MT niet direct zien, maar waar we wel over horen, zijn de werkzaamheden die alle docenten verrichten in het kader van afstandsleren. Kortom het is geen vakantietijd, ook niet voor onze leerlingen. We doen het uiterste om onze leerlingen hun schoolexamen op een goede manier te kunnen laten maken en uiteraard gaan we ervoor dat onze examenleerlingen met een diploma onze school zullen verlaten.

Tenslotte een dringend advies aan de leerlingen om in de studiewijzer van Magister te kijken. Daar staat een duidelijke handleiding hoe “Teams” te gebruiken.