Gerrit Komrij College

Corona-updates

Het sluiten van de scholen in verband met het coronavirus COVID-19 maakt dat vertrouwde werkwijzes niet meer als vanzelfsprekend zijn. Als school doen we ons uiterste best om ook nu kwalitatief goed onderwijs op afstand te bieden. De verschillende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Wij vullen de informatie steeds aan naar aanleiding van de allernieuwste ontwikkelingen. Lees verder en blijf op de hoogte van de laatste stand van zaken.

School volledig open per 31 mei 2021

~ vrijdag 28 mei 2021 ~

Met ingang van maandag, 31 mei 2021, ontvangen wij alle leerlingen weer op school. De ISK is per 7 juni 2021 weer helemaal open.

Een belangrijke aanvullende (landelijke) maatregel bij de heropening is dat iedereen (leerlingen en medewerkers) gevraagd wordt om preventief 2 keer per week thuis een zelftest uit te voeren, zodat eventuele besmettingen zonder klachten vroegtijdig opgespoord kunnen worden. Hiervoor zullen de conciërges iedere week gedurende de week de klassen langsgaan en per leerling 2 zelftesten uitdelen. Leerlingen die op dat moment, bijvoorbeeld door ziekte, het uitdelen zijn misgelopen, kunnen de zelftesten zelf bij de conciërges afhalen. Wij bieden deze testen gratis aan voor leerlingen en medewerkers van de school. Een instructiefilmpje voor afname van de zelftest is hier te vinden: https://www.youtube.com/watch?v=qUtxex0xLDg.

Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden, het gebruik van mondkapjes en plexiglas schermen rond de bureaus van de docenten.

Hieronder zetten we alle belangrijke punten voor de situatie vanaf maandag 31 mei 2021 op een rij:

 • Alle leerlingen worden alle dagen weer op school verwacht volgens het rooster (Magister).
 • Leerlingen hoeven onderling geen afstand te houden.
 • Leerlingen houden wel 1,5 m afstand tot de medewerkers van de school en alle medewerkers houden ook onderling afstand.
 • Er is op school in elk lokaal handalcohol aanwezig en iedereen wordt geadviseerd daar bij binnenkomst van een lokaal gebruik van te maken.
 • Bij verplaatsingen draagt iedereen een mondkapje (bijvoorbeeld in de gangen, in het lokaal en in het atrium). Als iemand op zijn plek zit (tijdens de les, in de zelfwerkzaamheidsruimte of tijdens de pauzes in het atrium) mag dit mondkapje af.
 • Leerlingen mogen weer gewoon pauze houden in het atrium, de kantine is weer geopend.
 • Iedereen ontvangt wekelijks twee zelftesten en wordt gevraagd zichzelf preventief te testen.
 • Wie positief test met de zelftest blijft thuis en maakt bij de GGD een afspraak voor een test.
 • Iedereen met klachten die kunnen passen bij een infectie met Covid-19 blijft thuis en laat zich testen bij de GGD.
 • Goede ventilatie blijft wenselijk. De school beschikt gelukkig over en goed ventilatiesysteem dat voldoet aan de gestelde eisen.

Meer informatie over zelftesten en het belang ervan is onder andere te vinden op de website van ouderorganisatie Ouders&Onderwijs: www.oudersenonderwijs.nl/zelftesten.

Met ieders medewerking kan de school op een veilige manier weer open voor alle leerlingen.

Informatie zelftesten

~ vrijdag 28 mei 2021 ~

Vanaf maandag 31 mei 2021 is onze school weer volledig open en kunnen leerlingen weer volgens het normale rooster op alle dagen van de week naar school. Vanaf die datum hoeven leerlingen onderling geen 1,5 meter afstand meer te houden tot elkaar, maar wel tot alle medewerkers van de school. Om de school veilig te kunnen openen en geopend te kunnen houden, is het belangrijk dat leerlingen en medewerkers zichzelf twee keer per week preventief testen op het coronavirus. Door te testen kunnen coronabesmettingen op school zo veel mogelijk voorkomen worden.

Leerlingen krijgen met ingang van maandag 31 mei zelftesten mee naar huis, om zichzelf 2x per week preventief thuis te testen. Met preventief testen wordt bedoeld, testen zonder dat er klachten zijn. Het gebruik van de zelftest is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden tot onderwijspersoneel en het gebruik van mondkapjes.

Waarom testen?
De zelftest is een test om snel te zien of iemand besmet is met het coronavirus. Door preventief testen zijn besmettingen bij leerlingen en personeel al op te sporen als iemand (nog) geen klachten heeft. Iemand die positief test, blijft thuis. Door alle leerlingen en medewerkers de mogelijkheid te geven om zichzelf tot aan de zomervakantie 2x per week thuis preventief te testen, kan het aantal besmettingen op school zoveel mogelijk voorkomen worden.

Wanneer thuis testen?
Elke leerling kan zichzelf 2x per week vóór schooltijd preventief testen. Heeft de leerling (milde) klachten die kunnen wijzen op een coronabesmetting? Dan wordt hij/zij gevraagd geen zelftest af te nemen, maar om direct een afspraak te maken voor een coronatest bij de GGD.

Hoe werkt de zelftest?
De leerling kan de test bij zichzelf afnemen. De test is makkelijk te gebruiken. De test lijkt op de coronatest bij de GGD-testlocatie, maar het staafje gaat minder diep de neus in en hoeft ook niet in de keel.

Het begeleiden van de zelftest
Vooral in het begin is het goed als ouders hun kin begeleiden bij het afnemen van de zelftest. Op de afbeelding hieronder wordt uitgelegd hoe de test gebruikt moet worden.

Testuitslag
Wat moet er gebeuren nadat iemand een zelftest heeft gedaan? De uitslag is ongeveer 15 – 30 minuten na de test bekend.

Is de uitslag positief?
Neem contact op met school en blijft thuis en ga thuis in isolatie. Huisgenoten krijgen het advies in quarantaine te gaan; eventuele broers en zussen op school blijven dus ook thuis.

Het is belangrijk contact op te nemen met de GGD om ter bevestiging (confirmatie) een tweede coronatest te doen bij een GGD-locatie.

Is de uitslag negatief?
Dan is er geen coronavirus gevonden. De leerling of medewerker kan gewoon naar school. Wel moet iedereen zich nog steeds aan alle coronaregels (op school) houden.

Wanneer op school testen?
Alleen op het moment dat bekend is dat iemand op school besmet is met het corona-virus, worden zelftesten op school gebruikt (risicogericht testen).

Als er toch een besmetting op school is, bepaalt de school in overleg met de GGD wie er thuis moet blijven (quarantaine) en wie er op school getest kan worden met een zelftest.

Het geven van toestemming voor het testen op school is altijd vrijwillig. Is er geen toestemming, of maakt iemand geen gebruik van een zelftest? Dan heeft dat geen gevolgen.

Veilig naar school

~ vrijdag 23 april 2021 ~

Binnen het onderwijs vallen we nog steeds onder de coronamaatregelen. Dat zijn maatregelen die helpen om de voortgang van het onderwijs te garanderen. Anderhalve-meter-onderwijs is daarbij de richtlijn. Dat betekent in de praktijk dat we klassen halveren en zowel een les – als een thuiswerksituatie hebben.

Aanvullend op de bestaande maatregelen krijgen we de mogelijkheid om middels zelftesten leerlingen en collega’s veilig op school te kunnen te ontvangen. Dit is van het hoogste belang voor de continuïteit van ons onderwijs. Leerlingen zijn gebaat bij structuur en regelmaat en uitval van lessen kan onnodige vertraging in het leertraject opleveren.

Door het inzetten van zelftesten op scholen kan een uitbraak van het coronavirus op school voorkomen of beperkt worden. Het gebruik van de zelftesten is extra naast alle maatregelen die al gelden op school, zoals handen wassen, afstand houden en het gebruik van mondkapjes.

Vanaf begin mei kunnen we op school leerlingen risicogericht gaan testen. Dit houdt in dat bij een besmetting in de klas we de kinderen kunnen testen die niet behoren tot de nauwe contacten van de besmette persoon.

De nauwe contacten van de besmette persoon worden verzocht zich te laten testen en in quarantaine te gaan conform de daarvoor gelden adviezen van de GGD.

De overige contacten, zoals bedoeld in het bron- en contactonderzoek van de GGD, kunnen op school deze risicogerichte zelftest onder begeleiding van een geschoolde medewerker van het Gerrit Komrij College ondergaan.

Leerlingen en medewerkers die in contact zijn geweest met de besmette persoon en niet voldoen aan de beschrijving van de nauwe contacten kunnen de test bij zichzelf afnemen. Bij een positieve uitslag wordt er contact opgenomen met ouders over de vervolgstappen. Die zullen veelal bestaan uit een advies voor het laten doen van een test bij de GGD en thuisquarantaine. De positief geteste leerling met zijn/haar nauwe contacten zullen in ieder geval naar huis worden verwezen.

Bij een negatieve uitslag kan de leerling zijn/haar lessen op dat moment blijven volgen. Er zal hem/haar geadviseerd worden na 2 dagen opnieuw een zelftest te gaan doen, om daarmee een besmetting zo snel mogelijk duidelijk te kunnen krijgen.

Leerlingen die 16 jaar of ouder zijn hoeven geen formele toestemming van de ouders te hebben. Voor leerlingen in de leeftijd tot 16 jaar moeten ouders toestemming geven voor een dergelijke test.

Met of zonder toestemming staat het de leerling natuurlijk altijd vrij de zelftest te weigeren. Als hij/zij echter corona gerelateerde klachten lijkt te hebben en afziet van een zelftest dan kan de betreffende leerling naar huis worden verwezen conform het gevoerde coronabeleid van het Gerrit Komrij College. De betreffende ouder(s) zullen hierover geïnformeerd worden.          

 

Onderwijs na Pasen

~ vrijdag 26 maart 2021 ~

Sinds 8 maart ontvangen we meer leerlingen fysiek op school. Daar zijn we allemaal heel blij mee. Splitsen van klassen over twee lokalen bleek in de praktijk echter zwaarder en rommeliger dan vooraf voorzien. Nu de reguliere lessen van de meeste examenleerlingen achter de rug zijn, komt er meer ruimte in het rooster. Een nieuw rooster is in de maak. Graag laten we alvast weten wat onze uitgangspunten zijn.         

Hoe gaat het onderwijs er na de Pasen uitzien?

Vanaf dinsdag 6 april worden alle klassen opgedeeld in twee groepen. De ene groep gaat een week drie dagen naar school en werkt twee dagen thuis. De week erop gaat dezelfde groep twee dagen naar school en werkt drie dagen thuis. Voor de andere groep is dat net andersom. Vanwege de beperkte klasgrootte, krijgen de leerlingen vmbo b/k klas 1 en 2 in principe alle dagen op school les.

De leerlingen die thuis werken, krijgen opdrachten waarmee ze thuis aan het werk kunnen. Er is geen sprake van hybride onderwijs, waarbij leerlingen vanuit huis de les volgen die op school gegeven wordt. Leerlingen gaan thuis met eigen opdrachten aan de slag.

De lessen starten als vanouds om 8.00 uur en duren weer 50 minuten. De pauze in de ochtend wordt in twee groepen gehouden, de middagpauze in drie groepen. Tijdens de pauzes en tijdens tussenuren gaan leerlingen zoveel mogelijk naar buiten. Ook de praktische vakken, zoals lo, beeldend, muziek en techniek worden ingeroosterd. De examentraining voor de examenkandidaten mavo, havo en vwo worden gegeven in de sporthal.

Het rooster kunnen de leerlingen inzien in het roosterprogramma Zermelo. Hiervoor moeten ze een speciale app installeren (niet de standaard app uit de AppStore!). Wanneer er bij de les staat ‘online’, betekent dit dat de leerling thuis aan het werk gaat met de opdrachten die hij/zij in Magister kan vinden.

In principe wordt er met ingang van 6 april dus geen online les meer gegeven. Mocht een docent in quarantaine zitten en wel op afstand les kunnen geven, volgen de leerlingen die op school zijn in het lokaal de les van de docent wel online.

Een laatste punt van aandacht: de politie waarschuwt buiten de school regelmatig op het houden van de 1,5 meter afstand en deelt zo nodig bekeuringen uit.

Scholen langer dicht

~ woensdag 13 januari 2021 ~

Dinsdagavond 12 januari werd tijdens de persconferentie aangekondigd dat de lockdown wordt verlengd tot 9 februari 2021. Het onderwijs blijft zoals het is, maar met de toevoeging dat de anderhalve meter maatregel voor leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. De maatregelen die nu gelden blijven gehandhaafd, examenklassen komen fysiek naar school evenals onze kwetsbare leerlingen.

De invoering van de 1,5 meter in de klas wordt zo snel als mogelijk ingevoerd. Dit kan enkele dagen duren. Die ruimte krijgen we gelukkig ook van de rijksoverheid.

Ingangsmoment afstand houden op scholen
De regel van 1,5 meter afstand op middelbare scholen gaat zo snel als mogelijk in. Het is begrijpelijk dat scholen moeten bekijken hoe ze dit in de praktijk organiseren, en dat ze hier één of enkele dagen voor nodig hebben.

Bron: www.rijksoverheid.nl

Voor nu blijft het onderwijs hetzelfde als de afgelopen dagen. De leerlingen volgen de lessen zoals deze gepland staan en de leerlingen van de examenklassen en praktijkvakken komen gewoon op school, tot wij starten in de nieuwe situatie.

Zie voor meer informatie over de nieuwe maatregelen de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl

School niet voor alle leerlingen dicht

~ donderdag 17 december 2020 ~

Tot maandag 18 januari 2021 zijn de scholen voor bijna alle leerlingen dicht. Er wordt dan online onderwijs verzorgd. Voor onderwijs aan eindexamenkandidaten blijven de scholen open. Dit geldt ook voor onderwijs in de praktijkgerichte vakken op het vmbo. De scholen blijven eveneens open voor kwetsbare leerlingen. De schoolexamens van leerlingen in het (voor)examenjaar gaan door. Het kabinet bepaalt op dinsdag 12 januari of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben gehad en of de schoolgebouwen op 18 januari daadwerkelijk weer open kunnen gaan.

Met ingang van maandag 4 januari 2021 wordt online lesgegeven met lessen van 30 minuten. De online lessen vinden dagelijks plaats tussen 8.30 en 13.00 uur, volgens het rooster in Magister. Examenkandidaten en leerlingen met praktijkvakken volgen (een deel van) de lessen op school.

Toetsen

De PTA-toetsen van de (voor-)examenklassen worden op school afgenomen. Overige toetsen worden online afgenomen. Wanneer de toetsen gepland zijn, dat staat dan in Magister .

Kwetsbare leerlingen

Tijdens de lockdown worden kwetsbare leerlingen op school opgevangen. Onder begeleiding volgen zij de online lessen.

Electronische leeromgeving Magister

Op de ELO in Magister staat een aantal handleidingen en instructies over online onderwijs en hoe je Teams kunt installeren en gebruiken. Teams is ook te installeren op een mobiele telefoon. Dat kan handig zijn als er thuis niet voor iedere huisgenoot een computer of laptop beschikbaar is.

Laptops

Niet alle leerlingen beschikken thuis over een eigen laptop. Soms moeten zij die delen met broertjes/zusjes en misschien wel met thuiswerkende ouders. Er zijn verschillende mogelijkheden om aan een (extra) laptop te komen. Ouders kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld Oost Achterhoek (www.leergeldoostachterhoek.nl), contact leggen met de RentCompany, met wie de school afspraken heeft over het huren van laptops, of in uitzonderlijke gevallen een laptop van school gebruiken.

Gedragsregels

Voor de online lessen zijn er een aantal spelregels opgesteld:

 • Tijdens de les zit je achter een tafel of bureau, met de boeken van het betreffende vak
 • Heb je een vraag, steek dan een digitaal handje op
 • Alle lessen gaan door, tenzij een les in Magister is uitgeroosterd
 • Het is verboden om lessen (of delen van lessen) op te nemen of om foto’s te nemen van het beeldscherm
 • De camera is aan en je bent zichtbaar in beeld. Ben je niet zichtbaar aanwezig, dan wordt je absent gemeld
 • Je microfoon is uit, tenzij de docent je een vraag stelt
 • Je zet geen microfoons van klasgenoten of docenten op mute
 • Lukt het niet of heb zijn er problemen? Laat het de mentor weten

Ziekmeldingen

De procedure bij ziekte blijft gelijk. Wanneer een leerling ziek is dan meldt één van de ouders/verzorgers dit telefonisch bij de receptie van onze school via het algemene telefoonnummer: (0543) 55 15 15. Dit dient bij voorkeur vóór 08:00 uur te gebeuren. De receptie is vanaf 07:30 uur bereikbaar, ook tijdens de lockdown.

Lockdown

~ dinsdag 15 december 2020 ~

Maandagavond 14 december 2020 werd het officieel bekend gemaakt: alle scholen gaan vanaf woensdag 16 december 2020 dicht. Tot 18 januari 2021 wordt er alleen online lesgegeven.

Tot de kerstvakantie

In de lijn van het advies van het ministerie van OCW, worden woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020 geen lessen gegeven. Dit geeft docenten de gelegenheid de lessen inhoudelijk goed vorm te geven. In Magister blijft het rooster staan. Dit heeft te maken met de toetsen van de (voor-)examenklassen die wel doorgaan (zie hieronder).

Schoolexamentoetsen (PTA-toetsen)
De schoolexamentoetsen (zgn. PTA-toetsen) die gepland staan vóór de kerstvakantie gaan gewoon door. De toetsen worden op school afgenomen.

Na de kerstvakantie

Na de kerstvakantie wordt er gewerkt volgens een rooster met online lessen van 30 minuten of een veelvoud daarvan. Leerlingen hebben tijdens de lessen de webcam aan. Hiervoor kunnen ze gebruik maken van een computer, laptop of mobiele telefoon. Docenten registreren leerlingen die de webcam niet aan hebben als ‘afwezig’.

Examenklassen en praktijkvakken

Uitzonderingen op de regel zijn de examenklassen en de praktijkvakken. Dit is anders dan dit voorjaar. Tijdens de lockdown gaan de schoolexamentoetsen gewoon door. In de loop van deze week volgt meer informatie over hoe het onderwijs er voor de examenleerlingen en de leerlingen met praktijkvakken eruit gaat zien. De roostermakers zijn op het moment aan het zoeken naar de best passende oplossing voor alle leerlingen.

Brugklasleerlingen

Voor brugklasleerlingen is het volgen van afstandsonderwijs op de middelbare school helemaal nieuw. Heel spannend! De mentoren van deze leerlingen begeleiden ze zo goed mogelijk en geven uitleg over hoe alles werkt. Op de ELO in Magister staat informatie over hoe bepaalde programma’s werken of geïnstalleerd kunnen worden. Met vragen kunnen leerlingen contact opnemen met hun mentor.

Zorgleerlingen

Een sluiting van de scholen is voor geen enkele leerling een wenselijke situatie. Toch zijn er leerlingen die om sociaal-emotionele redenen of didactische redenen extra zorg nodig hebben. Voor deze leerlingen bieden wij speciale mogelijkheden om op school te komen.

Aangepaste beslisboom

~ vrijdag 6 november 2020 ~

De beslisboom is enigszins aangepast. De aanpassing betreft een specificatie van wat verstaan wordt onder ‘nauw contact’ (meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter afstand). Tijdens de les is dit niet gezien als ‘nauw contact’. Leerlingen die in de klas gezeten hebben gezeten bij een leerling die positief is getest, hoeven niet thuis te blijven. Zijn ze buiten het klaslokaal meer dan 15 minuten binnen 1,5 meter van een besmet persoon geweest, dan geldt dit wel als ‘nauw contact’ en moet de leerling die in de buurt is geweest thuisblijven.

Mondkapjes verplicht m.i.v. 26 oktober 2020

~ vrijdag 16 oktober 2020 ~

Het lukt in ons land tot op heden nog niet om het coronavirus te beteugelen. We zien dat leerlingen en medewerkers zich ziek moeten melden omdat zij besmet zijn. Daarnaast worden we geconfronteerd met mensen die thuis moeten blijven in afwachting van een testresultaat. Gelukkig slagen we er nog steeds in om de school open te houden, met de nodige aanpassingen in verband met meldingen van besmettingen.

Twee weken geleden stelden we u op de hoogte van het besluit dat we het dringende advies om mondkapjes te gaan dragen over zouden nemen. Uitzonderingen: in de les (behalve bij de praktijkvakken) en als je zit om een boterham te eten. Een ‘dringend advies’ is iets anders dan een ‘vrijblijvend advies’. Wij hebben het ‘dringende advies’ als een heldere richting gezien. De bedoeling is dat iedereen een mondkapje draagt.

In de praktijk zagen we dat de medewerkers in groten getale het mondkapje droegen. Ook veel leerlingen deden hieraan mee. Het ‘dringende advies’ maakte ruimte voor het gesprek, in plaats van de weg te gaan van het dwingende handhaven. Maar uiteindelijk is een advies niet meer dan een advies hoe dringend dan ook. Een verplichting was het niet. In de afgelopen dagen zagen we het mondkapjesgebruik afnemen en daarmee groeide onze zorg.

Het Gerrit Komrij College heeft samen met alle scholen van Achterhoek VO en met instemming van de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) besloten om het gebruik van mondkapjes verplicht te stellen met ingang van maandag 26 oktober 2020. We weten dat de overheid aan een wet werkt die deze verplichting vastlegt, al weten we niet hoe lang het zal duren voordat deze wet er daadwerkelijk zal zijn. We mogen dit nu al verplichten, want we hoeven de wet, die deze verplichting vastlegt voor openbare gelegenheden, niet af te wachten. En we willen ook niet langer wachten.

Veel van onze leerlingen dragen een mondkapje. Dat is mooi. Velen ook niet. We nemen hen dit niet kwalijk. Er kunnen veel redenen zijn waarom jongeren niet zomaar een mondkapje dragen. Niet in de laatste plaats omdat het lastig is om het kapje op te doen als je ziet dat je vrienden dit niet doen. Je wilt er immers ook bij horen. Deze verplichting maakt voor iedereen duidelijk wat de regels zijn en waar we ons met z’n allen aan te houden hebben. Dat zal onze leerlingen helpen. We weten dat er zorg is onder ouders en soms ook twijfel. Met deze verplichting scheppen we ook voor ouders duidelijkheid. We hopen dat ze begrip hebben voor deze keuze en dat zij hun kind bemoedigen het mondkapje te dragen.

Veel medewerkers dragen het mondkapje en hebben daarmee laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid willen nemen in deze lastige tijden. We weten dat een aantal van hen zorg had over het feit dat niet iedereen zich aan het advies hield. We hopen hiermee helderheid te hebben geboden.

Wij blijven ons inzetten voor de continuïteit van het onderwijs, want we willen geen kostbare tijd verspillen als het gaat over de ontwikkeling van jonge mensen. Het dragen van een mondkapje is van belang, maar het blijven houden van afstand is dat zeker ook. Laten we met elkaar zorgen dat onze scholen veilige plekken blijven. Voor iedereen. Heb aandacht voor elkaar.

Mondkapjes op school

~ vrijdag 2 oktober 2020 ~

Gisteren is duidelijk geworden dat de overheid, hiertoe aangemoedigd door de VO-Raad, het gebruik van mondkapjes op scholen met ingang van aanstaande maandag dringend adviseert. In samenspraak met de directeuren en rectoren zal het bestuur dit advies opvolgen. Dat betekent dat met ingang van maandag leerlingen en medewerkers dringend wordt verzocht een mondkapje te dragen.  In de les mag het mondkapje af. Het dragen van een mondkapje wordt ook dringend geadviseerd bij beroepsgerichte vakken en praktijkvakken waarbij geen 1.5 meter afstand kan worden gehouden. Vaak gebeurt dit nu ook al en zijn er aanvullende passende maatregelen (spatschermen, bijvoorbeeld) getroffen.

Het is in ieders belang dat de scholen openblijven, dat lessen gegeven worden en dat we het onderwijsproces de komende tijd in goede banen leiden. De mondkapjes kunnen bijdragen om het toenemend aantal coronabesmettingen in het voortgezet onderwijs de kop in te drukken en de onrust onder ouders, leerlingen en docenten te bezweren. 

Vanaf maandag 5 oktober aanstaande geldt dit dringende advies voor al onze leerlingen bij binnenkomst in ons gebouw en tijdens de verplaatsingen tussen de lessen en pauzes. Tijdens de lessen en tijdens het pauzeren, waar leerlingen zitten, geldt het dragen van mondkapjes niet. Voor de praktijkvakken [practica bij science, techniek, beeldend] waar de afstand vaak niet gehouden kan worden, geldt dit dringende advies ook.

Leerlingen zorgen zelf voor een mondkapje. Het spreekt voor zich dat hygiënemaatregelen ook bij het wisselen van mondkapjes in acht worden genomen en dat deze regelmatig worden vervangen of gereinigd, liefst dagelijks.

Ventilatie

~ vrijdag 2 oktober 2020 ~

In het onderwijsveld is breed geïnventariseerd hoe het met het binnenklimaat van schoolgebouwen is gesteld. Ook het Gerrit Komrij College heeft gegevens aangeleverd.

We hebben een relatief nieuw gebouw aan de Parallelweg dat voldoet aan eisen van de tijd. In overleg met de installateur en energieadviesbureau dat betrokken was bij de bouw van de school kunnen we stellen dat we in een maximaal geventileerd gebouw werken. Zo is onze klimaatbeheersing optimaal toegerust om de luchtverversing in het gebouw te garanderen. We beschikken over een systeem waarbij elk lokaal geventileerd wordt met verse buitenlucht. Lucht van buiten wordt via een filtersysteem, dat dit voorjaar net is vervangen, in de ruimtes gelaten. Aan die luchtstromen wordt warmte of koude onttrokken om de temperatuur op peil te houden. Alle lucht wordt ook weer uit de ruimtes gezogen en via het atrium naar buiten gebracht. In de onderwijsvleugels en de basket recirculeren wij dus geen lucht, maar verversen deze.

Het gebouw van onze isk-afdeling aan de Hakkelerkampstraat voldoet niet aan de eisen die door de overheidsinstanties worden gesteld in het bouwbesluit 2012 en in het Programma van Eisen voor Frisse scholen 2015. Dat betekent dat daar gedurende de dag vaak en veel de ramen en deuren geopend dienen te worden om zo verse lucht te spuien. Tussen de lessen door in ieder geval 10 minuten deuren en ramen openen. De aanwezige airco mag niet gebruikt worden. De groepen zijn over het algemeen kleiner dan in het regulier onderwijs, zodat in lokalen de mogelijkheid bestaat om 1,5 meter afstand tussen leerlingen te realiseren.

Het hoofdgebouw voldoet aan het bouwbesluit 2012 waarmee we voldoen aan de daar gestelde luchtverversingshoeveelheden om een gezond binnenklimaat te waarborgen. De volledige ventilatie in het gebouw voldoet aan de eisen gesteld in het Programma van Eisen voor Frisse scholen 2015. Deze eisen zijn nog strenger dan de eisen in het Bouwbesluit 2012.

Inmiddels zijn de CO2-waardes in de verschillende ruimtes aan de Parallelweg gemeten. Streven is dan naar een waarde < 800 ppm (programma van Eisen voor de frisse school) maar bovengrens is een waarde van maximaal 1.200 ppm. Met het bedieningspaneel in het lokaal kan alleen de temperatuur enigszins worden bijgesteld, de luchtverversingshoeveelheid niet. Deze is optimaal ingesteld voor de grootte van de ruimtes en het aantal aanwezigen. Bij een mogelijk teveel aan CO2 is de enige oplossing het openen van raam en deur om zo luchtverversing te garanderen. Een teveel aan CO2 zal zich met ons moderne luchtbehandelingssysteem niet voordoen.

Aan de Paralleweg is een maximale ppm gemeten van 952, aan de Hakkelerkampstraat ligt het gemiddelde net onder de 1200 ppm. Beide getallen betreffen een incidenteel piekmoment.

Aan de Parallelweg kunnen ramen in veel lokalen alleen op de kiepstand open. Dat is een preventieve maatregel om valpartijen uit ramen te voorkomen en om de luchtbehandeling en zodoende het klimaat in het gebouw optimaal te laten zijn. Het verder openen van de ramen heeft effect op warmte dan wel koude in het lokaal en niet op de luchtverversing die permanent in werking is. Regelmatig spuien van lucht tijdens de les en tussen de lessen door het openzetten van ramen en deuren kan van toegevoegde waarde zijn, maar is niet noodzakelijk.

Beslisboom en onderwijs op afstand

~ vrijdag 2 oktober 2020 ~

De afgelopen weken is aangegeven hoe wij als school omgaan met medewerkers en leerlingen die ziekteverschijnselen hebben en op welke manier het onderwijs ingericht wordt bij absentie van docenten of leerlingen. Ook is de beslisboom gepubliceerd, die wij als school hanteren.

Enkele weken geleden was er tegenstrijdigheid in de adviezen van het RIVM en de GDD (zelfs GGD’s onderling) over het al dan niet thuisblijven na een negatieve testuitslag. In onze beslisboom kunt u lezen dat als uit de test blijkt dat je niet besmet bent met het coronavirus, je naar school mag wanneer je 24 uur klachtenvrij bent. Hoewel de GGD aangeeft dat je na een negatieve testuitslag meteen weer naar buiten mag, geven wij het dringende advies om pas naar school te komen als je 24 uur klachtenvrij bent. Met restklachten binnen de muren van de school les volgen of geven, kan betekenen dat anderen besmet worden. Dat kan uiteindelijk betekenen dat er meer en meer collega’s en leerlingen met klachten thuis komen te zitten en zich moeten laten testen. De voortgang van ons onderwijs komt daarmee in gevaar.

Een leerling die thuis in quarantaine moet of anderszins niet in staat is om naar school te komen wegens fysieke beperking, maar wel in staat is om onderwijs te volgen, kan thuis de opdrachten maken die in Magister staan. Mocht een docent de les ook online aanbieden, dan zet hij of zij dit in Magister. Docenten zijn echter niet verplicht om hun lessen zowel fysiek als online aan te bieden. Leerlingen maken thuis de opdrachten en het opgegeven huiswerk om zo min mogelijk achterstand op te lopen.

Een docent die in quarantaine moet of anderszins niet in staat is om naar school te komen wegens fysieke beperking, maar wel in staat is om onderwijs te verzorgen kan via Magister opdrachten uitzetten, is beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden en zorgt ervoor dat er zo min mogelijk achterstand ontstaat. De lessen van deze docenten worden uit het lesrooster gehaald. Docenten zetten zelf in Magister een gezamenlijke afspraak op de dag dat de les plaats zou vinden, waarin zij opdrachten en eventuele beschikbaarheid vermelden.

Corona beslisboom

~ donderdag 24 september 2020 ~

Bij welke klachten moet je nu thuisblijven en wanneer niet? Wanneer moet je contact opnemen met de GGD? Het blijft lastig. De verschillende protocollen spreken elkaar ook enigszins tegen. Wij houden ons aan de richtlijnen van de VO-raad. Op basis daarvan is een beslisboom opgesteld. Wil je weten wanneer je thuis moet blijven, doorloop dan de stappen in de beslisboom. Deze geldt voor zowel leerlingen als medewerkers.

Er zijn op het moment al heel wat leerlingen en medewerkers thuis met klachten of omdat een huisgenoot klachten heeft en/of in afwachting is van een testuitslag.

Wanneer een leerling of medewerker, positief is getest:

 • In samenspraak met de GGD wordt bepaald hoe in deze specifieke situatie te handelen

Wanneer een huisgenoot van een leerling (of een collega) positief getest is, geldt volgende:

 • Huisgenoten uit het betreffende gezin moeten onmiddellijk naar huis
 • Het gezin gaat 10 dagen in quarantaine
 • De GGD pakt het contactonderzoek rond de huisgenoot op
 • De kinderen en andere huisgenoten worden de komende 10 dagen nauwgezet in de gaten gehouden
 • Als een van de huisgenoten klachten krijgt, wordt onmiddellijk getest
 • Mocht een van de huisgenoten positief getest worden, dan volgt ook voor die persoon een contactonderzoek
 • De lessen en de activiteiten gaan gewoon door

Onderwijs in coronatijd: onderwijs op afstand

~ woensdag 16 september 2020 ~

Gelukkig is de school weer open voor onze leerlingen en collega’s. Maar de situatie is nog allerminst als vanouds. Een aantal scholen heeft al te maken gekregen met besmetting van docenten of leerlingen. Daarom is het belangrijk voorbereid te zijn op eventuele besmettingen binnen onze school. Op basis van het protocol van de sociale partners, zijn er twee scenario’s opgesteld

Scenario 1: School is open en docenten staan zoveel mogelijk voor de klas

Hoe te handelen bij afwezigheden van leerlingen en docenten wegens corona:

 1. Een leerling die in quarantaine moet of anderszins niet in staat is om naar school te komen wegens een fysieke beperking, maar wel in staat is om onderwijs te volgen:
  1. kán zelf opdrachten die in Magister worden aangegeven verwerken
  2. kán online lessen volgen in overleg met de docent indien deze worden aangeboden
  3. van een docent kan niet verwacht worden dat hij tegelijker tijd fysiek les geeft en afstandsonderwijs verzorgt
 2. Een leerling is ziek en kan geen opdrachten via Magister verwerken en is niet in staat om online lessen te volgen.
 3. Een docent die in quarantaine moet of anderszins niet in staat is om naar school te komen wegens een fysieke beperking, maar wel in staat is onderwijs te verzorgen
  1. kan via Magister opdrachten uitzetten
  2. is beschikbaar om vragen van leerlingen te beantwoorden
  3. zorgt ervoor dat er zo min mogelijk achterstand ontstaat.
 4. Alle communicatie verloopt via Magister
 5. Lessen van afwezige docenten worden uit het rooster gehaald

Scenario 2: School gaat helemaal dicht (noodscenario)

Mochten we door omstandigheden genoodzaakt zijn de gehele school te sluiten, dan gaan we over het noodscenario:

 1. er worden lessen van 30 minuten geroosterd
 2. registratieplicht van leerlingen is door de inspectie voor de lockdown periode afgeschaft, toch is het belangrijk dat het onderwijs doorgaat. Dit houdt in:
  1. er zijn online 100% contactmomenten met de groep; er kan gekozen worden voor bv.
   • instructiemomenten of
   • vragen”uurtje”
  2. de docent is online aanwezig voor alle leerlingen.

Protocol “Volledig openen voortgezet onderwijs”

~ woensdag 1 juli 2020 ~

Met ingang van 1 juli zijn veel beperkende maatregelen opgeheven. Wat dit concreet inhoudt voor scholen, is uitgewerkt in het protocol “Volledig openen voortgezet onderwijs”. Dit protocol is opgesteld door de sociale partners (AOb, CNV Onderwijs, FvOv en VO-raad).

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

 • De 1.5 meter-regel tussen leerlingen vervalt in het voortgezet onderwijs. Dit geldt ook voor leerlingen in het vo die 18 jaar of ouder zijn.
 • Tussen onderwijspersoneel en leerlingen, en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand wel gehandhaafd.
 • Indien het waarborgen van de 1,5 meter afstand niet mogelijk blijkt (bewegingsonderwijs, handvaardigheid, techniek etc.) kan van de 1,5 afstand worden afgeweken. Dit is een – door het RIVM toegestane – afwijking van de landelijke maatregelen. Bij de vakken waar dit van toepassing is, treden het betrokken onderwijspersoneel en de schoolleiding met elkaar in overleg.
 • Scholen moeten bij hun ‘gasten’, dus geen leerlingen of personeel, maar ouders/verzorgers en andere volwassenen, triage strikt toepassen. In het protocol staat een link naar de pagina van het RIVM hierover.
 • De capaciteit in het openbaar vervoer zal per 1 juli toenemen. Desondanks zal ook na de vakantie van leerlingen gevraagd worden zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school te komen. Maak over het gebruik van OV tijdig afspraken met de regionale vervoerder. Uitgezonderd zijn scholen met minder dan 100 leerlingen die per dag van en naar school reizen met het OV. Meldt dat wel bij de regionale vervoerders. Hiervoor is een apart ‘afsprakenkader veilig vervoer VO’ gemaakt.

Klik hier om naar de pagina van de VO-raad te gaan waar u het protocol kunt downloaden.

Diploma-uitreikingen

~ vrijdag 12 juni 2020 ~

Er komen veel vragen binnen over de diploma-uitreiking. Hoe gaat dat dit jaar? Wat mag er wel en wat mag er niet? Hoe doe je dat met de beperkte groepsgrootte?         

In de basis zal de diploma-uitreiking er dit jaar net zo uit zien als andere jaren: een diploma-uitreiking in de school met een hoofdrol voor de geslaagden. Enkele aanpassingen zijn gezien de huidige maatregelen wel nodig. Zo mogen de geslaagden maximaal 2 gasten uitnodigen en zal de uitreiking per afdeling opgesplitst worden in een aantal kleinere groepen.

Nu staan er twee avonden gepland in juni en twee in juli. De maximale groepsgrootte verschuift echter per 1 juli van 30 naar 100 personen. Daarom is ervoor gekozen om de diploma-uitreikingen van vmbo en vwo te verplaatsen naar juli.

De data van de diploma-uitreikingen zijn dan als volgt:          

woensdag 1 juli 2020 havo  
donderdag 2 juli 2020 mavo  
vrijdag 3 juli 2020 vwo (was vrijdag 26 juni)
maandag 6 juli 2020 vmbo bl/kl (was dinsdag 30 juni)

Het nieuwe begin

~ woensdag 26 mei 2020 ~

Met ingang van 2 juni mogen de middelbare scholen hun deuren weer openen. We kijken er enorm naar uit weer leerlingen in de school te kunnen ontvangen, want een school zonder leerlingen is geen school, dat is een gebouw. Maar hoe doe je dat, als maar een kwart tot een derde van het aantal leerlingen in een lokaal past?

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend. Leerlingen en docenten dienen een afstand van 1,5 m. te hanteren. We hebben weliswaar een heel groot gebouw tot onze beschikking, maar in een normaal klaslokaal kunnen we slechts minder dan de helft van het normale aantal leerlingen ontvangen. Ook in onze trappenhuizen en zelfwerkzaamheidsruimtes/gangen dienen we rekening te houden met de 1,5 m. Daarom is er een eenrichtingsverkeer route ingesteld. Daarnaast zijn diverse hygiëne en organisatorische maatregelen getroffen die een veilige ontvangst van groepen leerlingen en personeel mogelijk maken.

Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen weer naar school kunnen, niet alleen meer kwetsbare leerlingen. Ook vinden we alle vakken even belangrijk en gaan we ons niet focussen op zogenaamde kernvakken. En ten slotte zoeken we naar een zekere regelmaat voor leerlingen en docenten. De wijze waarop we het onderwijs de komende weken inrichten, zien we als een groeimodel. Als hier mogelijkheden voor zijn, zullen we stapsgewijs opschalen naar steeds meer lessen binnen de school.

Socialiseren

In week 23 ontvangt de mentor zijn/haar leerlingen op school (op 1,5 m afstand) volgens een opgesteld rooster. De groepen worden gesplitst waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met vriendschappen in de klas. De mentor bespreekt met de leerlingen de hygiëne richtlijnen en de stappen die gezet gaan worden richting de afronding van het schooljaar. Verder is er vooral tijd om ervaringen met elkaar te delen. 

Inrichting van het onderwijs tot einde schooljaar

De duur van een les gaat met ingang van 8 juni van 50 minuten naar 30 minuten. Deze lessen worden op afstand gegeven, net als de laatste maanden. Door het inkorten van de lessen op afstand ontstaat er ‘s middag ruimte voor het geven en volgen van lessen op school en voor een zogenaamde toetsband. Elke middag (behalve dinsdag) is er een uur gereserveerd voor het afnemen van toetsen op school. Hiervoor komt een toetsrooster. Zo kan de toetsbelasting van de leerlingen in de gaten gehouden worden. Uiteraard mogen docenten net als anders tijdens hun eigen les in het ochtendprogramma schriftelijke overhoringen afnemen, maar dan wel binnen de tijd van de les.

’s Middags worden er per vak verschillende lessen op school aangeboden, waarvoor leerlingen zich kunnen inschrijven. Leerlingen kunnen zich inschrijven voor lessen die voor hun relevant zijn. Dit kan ook bij docenten van wie ze normaal geen les hebben, maar die een bepaald onderwerp behandelen dat voor de leerling helpend en/of interessant is. De mentor kan helpen bij het maken van de keuzes.

Voorbereidingen openstelling

~ woensdag 14 mei 2020 ~

Op het moment wordt er hard gewerkt aan het treffen van voorbereidingen voor als de school straks weer open kan. Natuurlijk moeten we ons houden aan allerlei maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, niet teveel mensen bij elkaar, zo min mogelijk verplaatsingen, voldoende hygiënemaatregelen en ga zo maar door. Een flinke klus om een grote school daarop in te richten.

Er wordt niet alleen gekeken naar alle praktische zaken die op school geregeld moeten worden. Ook wordt gekeken hoe we na 1 juni het onderwijs in kunnen richten. Niet alle leerlingen mogen tegelijkertijd op school komen. Hoe ga je dat dan organiseren? Wat wij als school erg belangrijk vinden is dat er meer structuur ontstaat voor leerlingen en docenten. Met de leerlingen gaan we in gesprek om te kijken waar iedereen staat en waar de individuele leerling behoefte aan heeft.

Op dinsdag 19 mei en dinsdag 26 mei 2020 gaan alle docenten met elkaar kijken hoe we vanaf 2 juni weer open kunnen voor leerlingen en hoe we de laatste weken van het schooljaar gaan invullen. Op deze dagen wordt er door de docenten geen les gegeven. Dit wil niet zeggen dat de leerlingen die dagen vrij zijn. Zij kunnen thuis aan het werk met de opdrachten die de docenten in Magister zetten.

School mogelijk open met ingang van 2 juni 2020

~ dinsdag 21 april 2020 ~

Tijdens de persconferentie van 21 april 2020 liet het kabinet weten dat basisscholen vanaf 11 mei voorzichtig weer open mogen. Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het voortgezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) naar school kunnen. Hiermee is nog niet gezegd dat de scholen ook werkelijk op 2 juni weer open mogen. Dat zal eind mei bekend gemaakt worden.

Voor dit moment geldt helaas dat de school tot 2 juni 2020 gesloten zal blijven voor onze leerlingen.

Keek op de week

~ vrijdag 3 april 2020 ~

De week van dag tot dag        

Maandag: Annemarieke Takken sluit aan bij het MT voor de afdeling havo/vwo onderbouw. Het is voor haar wel even wennen om opeens deel uit te maken van het ‘crisisteam’. Haar ervaringen als docent in deze bijzondere tijd zijn een waardevolle aanvulling. Vol enthousiasme gaat ze verder, waar Willem van Bruggen gebleven is.

Dinsdag: ’s Ochtends is er een “reguliere” MT-vergadering, waarbij rekening wordt gehouden met de persconferentie aan het eind van de dag. Tijdens de persconferentie vertelt minister-president Rutte dat de huidige beperkende maatregelen rond het coronavirus worden verlengd tot en met 28 april. Dit valt in de meivakantie, wat voor ons inhoudt dat de school op zijn vroegst op woensdag 6 mei 2020 weer open gaat.

Woensdag: Een langere sluiting van de school, vraagt aandacht voor de overgangsnormen. Besloten wordt alle excursies en activiteiten tot aan de zomervakantie te annuleren, zodat er ruimte ontstaat om eventuele achterstanden zoveel mogelijk in te halen. Leerlingen van de examenklassen en overige leerlingen krijgen een brief met informatie over de laatste ontwikkelingen. Alle collega’s ontvangen thuis een mooie bos bloemen als steuntje in de rug.

Donderdag: Er wordt besproken welke aanpassingen in het rooster nodig zijn om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen blijven begeleiden. Er ontstaat voorzichtig tijd om reguliere zaken die in deze tijd van het jaar aan de orde moeten komen, op te pakken.

Vrijdag: Terugblik op de afgelopen week en vooruitkijken naar komende week.

School tot en met dinsdag 5 mei gesloten

~ maandag 31 maart 2020 ~

Tijdens een persconferentie maakte minister-president Rutte vanavond bekend dat de beperkende maatregelen die zijn genomen om verspreiding van het coronavirus te beperken, worden verlengd tot en met 28 april 2020. Dit houdt in dat scholen in Nederland tot en met de meivakantie gesloten zijn.

De meivakantie staat gepland van maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei 2020 met daarvoor 2 vrije dagen en daarna ook. Dit houdt in dat het Gerrit Komrij College op zijn vroegst weer open gaat op woensdag 6 mei 2020.

Een lege school (week 2)

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

De coronacrisis houdt ons land in de greep, houdt de wereld in haar greep. Landen sluiten grenzen, total lockdowns, boetes voor het niet naleven van instructies als het houden van 1,5 meter afstand of het met meer dan drie personen met elkaar buiten zijn. Alle scholen zijn gesloten tot en met maandag 6 april. Aanstaande dinsdag besluit het kabinet of deze datum opgeschoven wordt. Als school houden we er rekening mee dat we langer gesloten moeten blijven.

Deze uitzonderlijke situatie vraagt creativiteit van ons allen. De impact van de maatregelen is groot. Kinderen zijn thuis en ook veel ouders werken thuis. Met z’n allen 24/7 op elkaars lip heeft een enorme invloed op het dagelijks leven van iedereen, jong en oud. En vergeet niet, ook docenten hebben hiermee te maken. Ze werken nu vanuit huis, waar mogelijk ook een partner aan het werk is en waar hun kinderen begeleid moeten worden in het schoolwerk. Ouders spelen op dit moment meer dan anders een rol in het begeleiden van leerlingen.

We houden niet van onzekerheid en op het moment is één ding zeker: dat niets zeker is. Maatregelen van de overheid volgen elkaar op en vragen voortdurend om nieuwe oplossingen. De schoolleiding heeft dagelijks overleg over de situatie, evalueert de genomen stappen en kijkt welke vervolgstappen nodig zijn.

Vorige week liep de communicatie van docenten met hun leerlingen vooral via Magister en een aantal docenten testte het gebruik van Microsoft Teams. Het is fijn daarin ondersteuning te krijgen van het iTeam, de examensecretaris en ondersteunende diensten. De focus lag vooral op de eindexamenklassen, om ze -ook in deze uitzonderlijke situatie- zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens en de eindexamens.

Deze week was er gelukkig meer tijd om te kijken naar wat er nog georganiseerd moet worden voor de overige leerjaren. Docenten starten met het gebruik van Teams om in contact te blijven met hun leerlingen. Voor iedereen is dat wennen, voor docenten en voor leerlingen. De ene heeft het zo onder de knie, voor de ander is het nog een beetje zoeken. Overigens blijft Magister leidend. Docenten hebben deze week tips gekregen om opdrachten in Magister eenduidiger te noteren. Uitgangspunt is dat zij huiswerk en opdrachten in de agenda van Magister noteren. Daar kunnen ze verwijzen naar andere plekken waar informatie te vinden is. Het blijft balanceren tussen informeren en een overkill aan informatie.

Eindexamens

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Afgelopen dinsdag gaf minister Slob zekerheid over de eindexamens: die gaan dit jaar definitief niet door. Leerlingen kunnen wel op basis van hun schoolexamenresultaten een volwaardig diploma behalen. Wat hiervoor de exacte uitgangspunten zijn, is nog niet bekend. Een aangepaste slaagzakregeling van de overheid verschijnt half april.

Vorige week is veel tijd gaan zitten in het zoeken naar oplossingen voor het afnemen van de schoolexamens: Hoe kun je op een “veilige” manier toetsen afnemen op school? Waar moeten we allemaal rekening mee houden en hoe geven we daar in de praktijk uitvoering aan?

Het besluit van minister Slob geeft ons ruimte om de toetsweek anders in te vullen en hij benadrukte dat toetsing zoveel mogelijk op afstand moet plaatsvinden. Op basis hiervan is besloten de toetsweek uit te stellen en van toetsen op school naar toetsen in de thuissituatie.

Mavo/havo/vwo

De mondelingen van de eindexamenkandidaten m/h/v starten op maandag 30 maart 2020. Het rooster hebben leerlingen en docenten reeds in hun bezit.

De toetsperiode voor de eindexamenklassen m/h/v staat gepland van maandag 6 t/m woensdag 22 april. Dit weekend kijken de vaksecties kritisch naar mogelijke aanpassingen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en hoe zij toetsen digitaal kunnen afnemen. Hierbij worden zij ondersteund door het iTeam en de examensecretaris. De verwachting is dat maandag aan het eind van de dag het toetsrooster gecommuniceerd kan worden met eindexamenkandidaten en docenten.

Vmbo-basis/kader

Leerlingen van vmbo bl/kl 4 met wiskunde en/of nask 1 in hun pakket ontvangen van hun docent informatie over de toetsen afgenomen worden. Over het afronden van het laatste keuzedeel krijgen zij nog bericht. Leerlingen van kader 4 die een vak op mavoniveau volgen, draaien mee in het toetsrooster mavo dat loopt van maandag 6 t/m woensdag 22 april 2020.

Oproep aan ouders: contactgegevens controleren

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Docenten sporen leerlingen aan hun huiswerk te maken en opdrachten op tijd in te leveren. Mochten leerlingen zich niet aan de afspraken houden, dan wordt de mentor ingeschakeld, die contact opneemt met u als ouder. Het is belangrijk daarvoor te beschikken over de juiste contactgegevens. We vragen u uw contactgegevens in Magister te controleren. Mocht de informatie niet actueel zijn, stuurt u dan een e-mail aan de mentor van uw kind, zodat wij de gegevens kunnen aanpassen.

Ook inzet van het zorgteam TOP580 bij de begeleiding van deze leerlingen is inmiddels geregeld.

Keek op de week

~ vrijdag 27 maart 2020 ~

Een kort overzicht van dag tot dag.

Maandag: Er is een toetsrooster gemaakt voor het afnemen van de schriftelijke schoolexamens. ’s Avonds is er een persconferentie waar aanvullende maatregelen worden aangekondigd voor het terugdringen van het aantal coronabesmettingen. Er is veel onduidelijkheid over wat dit precies inhoudt voor de scholen.

Dinsdag: Eind van de ochtend houdt minister Slob een persconferentie waarin hij zegt dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan en dat schoolexamentoetsen zoveel mogelijk op afstand afgenomen moeten worden. School informeert direct de leerlingen over het afschaffen van de eindexamens en stelt de start van de toetsweek uit.

Woensdag: Ingangsdatum van de mondelingen voor m/h/v en de toetsweek worden vastgesteld.  Examinatoren wordt gevraagd het PTA opnieuw kritisch te bekijken. Het iTeam onderzoekt de mogelijkheden voor toetsen op afstand. Procedure voor hoe om te gaan met leerlingen die uit beeld dreigen te raken en richtlijnen voor het afnemen van toetsen in de onderbouw en de voor-examenklassen worden opgesteld en gecommuniceerd met docenten en leerlingen.

Donderdag: ’s Avonds is er een (online) MR-vergadering waarin uitleg wordt gegeven over de ontwikkelingen en de stappen die genomen worden. Wanneer alle wijzingen in het PTA verzameld zijn, zullen deze voorgelegd worden aan de MR.

Vrijdag: Terugblik op de afgelopen week en vooruitkijken naar komende week.

Geen eindexamen, wel schoolexamen

~ dinsdag 24 maart 2020 ~

Wat een onzekerheid: verscherpte maatregelen rondom het coronavirus, maar wat betekent dit voor jouw examens en schoolexamens? We zijn blij dat we je nu kunnen melden dat de minister heeft gezegd dat de eindexamens dit jaar niet doorgaan. Vanmorgen heeft minister Slob van Onderwijs een persconferentie gegeven waarin hij het volgende heeft aangekondigd:

 • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagregeling en de herkansingen

Als schoolleiding zijn we opgelucht over de mogelijkheden die de nieuwe maatregelen bieden en die de leerlingen een echte kans geven op het behalen van een volwaardig diploma.

Wat houdt dit precies in?
De toetsweek voor de examenklassen die deze week zou starten stellen we uit. Scholen krijgen tot begin juni de tijd om de schoolexamens af te ronden. Als school gebruiken we deze ruimte om de schoolexamens zo zorgvuldig mogelijk in de tijd weg te zetten.

Nu is het belangrijk dat leerlingen zich zo goed mogelijk blijven voorbereiden op de schoolexamens. Dat doen ze niet alleen, dat doen ze samen met hun docenten.

Houd moed en blijf je inzetten!

De week van…          

~ vrijdag 20 maart 2020 ~

Voor iedereen in de wereld staan de gebeurtenissen rondom het “corona-virus” helder op het netvlies. We maken ons zorgen over het aantal geïnfecteerden en het aantal doden als gevolg van het virus. De samenleving wordt flink getroffen door dit virus en ligt voor een groot gedeelte stil.        

De scholen zijn gesloten tot 6 april. Ondertussen wordt van scholen verwacht maatregelen te nemen om de schoolexamens af te nemen, zodat er straks wel een centraal schriftelijk eindexamen kan worden afgenomen. Om u inzicht te geven in de week van de schoolleiding van het Gerrit Komrij College probeer ik in chronologische volgorde onze ervaringen op een rijtje te zetten.

Zaterdag 14 maart is de berichtgeving van de overheid nog dat de scholen gewoon openblijven omdat kinderen van deze leeftijd weinig risico lopen op besmetting.

Zondag 15 maart wordt besloten dat de scholen dicht gaan. Op zondagmiddag komen we bij elkaar om de communicatie richting ouders en leerlingen en personeel in orde te maken. Tevens worden enkele collega’s uitgenodigd voor verder overleg op maandag.

Maandag 16 maart is er overleg in het MT met het iTeam. Aan het einde van de dag krijgen leerlingen, ouders en personeel richtlijnen toegestuurd over de wijze waarop met afstandsleren aan de slag kan worden gegaan.

Dinsdag 17 maart komt het MT opnieuw bij elkaar en krijgen we de boodschap vanuit het ministerie dat er op dat moment absoluut geen schoolexamens mogen worden afgenomen. Aan het einde van de dag wordt deze maatregel teruggedraaid en wordt aangegeven dat schoolexamens wel moeten worden afgenomen.

Woensdag 18 maart belt het bestuur van Achterhoek VO met alle scholen om te horen op welke manier de diverse scholen hun schoolexamens vorm gaan geven. Het MT is op school aanwezig. Het bestuur deelt de verzamelde informatie met de scholen van de stichting.

Ouders, leerlingen en personeel krijgen van ons te horen dat de schoolexamens van de examenklassen doorgaan. Mentoren bellen hun mentorleerlingen en afdelingsleiders bellen met hun teamleden om te peilen hoe een en ander verloopt.

Donderdag 19 maart komt het MT bij elkaar en bespreekt de organisatie van de schoolexamens. Aan het einde van de dag krijgen ouders en leerlingen van de examenklassen en alle collega’s opnieuw een brief met daarin informatie over het schoolexamen. ’s Avonds wordt de MR via een online vergadering geïnformeerd over de gang van zaken.

Vrijdag 20 maart werkt het MT verder aan de organisatie van de examens. De examensecretaris krijgt informatie van de secties over aangepaste PTA’s (toetsen in de examenklassen). Leerlingen worden in Magister geattendeerd op een instructiefilmpje over het gebruik van Teams. Collega’s krijgen een brief en ouders, collega’s en andere geïnteresseerden informeren we middels deze nieuwsbrief over de laatste stand van zaken.

Wat we als MT niet direct zien, maar waar we wel over horen, zijn de werkzaamheden die alle docenten verrichten in het kader van afstandsleren. Kortom het is geen vakantietijd, ook niet voor onze leerlingen. We doen het uiterste om onze leerlingen hun schoolexamen op een goede manier te kunnen laten maken en uiteraard gaan we ervoor dat onze examenleerlingen met een diploma onze school zullen verlaten.

Tenslotte een dringend advies aan de leerlingen om in de studiewijzer van Magister te kijken. Daar staat een duidelijke handleiding hoe “Teams” te gebruiken.

Bekijk meer van: