Gerrit Komrij College

Veelgestelde vragen

Zitten brugklassers van ieder niveau bij elkaar of wordt er door de school vooraf een splitsing gemaakt? 

Het Gerrit Komrij College kent vanaf schooljaar 2020-2021 in de brugklas dakpanklassen, waarbij twee niveaugroepen bij elkaar in de klas zitten. We onderscheiden: vmbo basis-kader, mavo-havo en havo-vwo.

Op grond waarvan wordt een leerling in een bepaald niveau geplaatst? 

Bij de plaatsing is het advies van de basisschool leidend. De basisschool zal hierbij kijken naar de ontwikkeling die een leerling gedurende de hele looptijd van de basisschool doorgemaakt heeft. Uiteraard spelen de resultaten van toetsen van het leerlingvolgsysteem hier een belangrijke rol in, maar ook de werkhouding, het concentratievermogen en de zelfstandigheid van de leerling zijn belangrijke factoren die mede bepalend zijn om het succes van een leerling in een van de leerwegen te voorspellen.

Kunnen alle leerlingen toegelaten worden op het Gerrit Komrij College? 

Het Gerrit Komrij College is een brede scholengemeenschap waar in principe alle leerlingen worden toegelaten met uitzondering van die groep leerlingen, die een advies heeft gekregen voor het praktijkonderwijs.

Is er voor de start van het schooljaar contact tussen de basisschool en het Gerrit Komrij College? 

Het Gerrit Komrij College heeft veel contact met de basisscholen. Zo stemmen we leerinhouden af. De coördinator die gespecialiseerd is in de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs brengt een bezoek aan de basisschool en bespreekt elke leerling met de groepsleerkracht van groep 8.

Moeten de leerlingen een aparte toelatingstest doen om toegelaten te kunnen worden?

Alleen als dit noodzakelijk is. Het betreft hier voornamelijk de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben om een einddiploma te kunnen behalen. Dit zijn vooral de leerlingen met een grote leerachterstand of met sociaal emotionele problematiek.

Geeft de school zo nodig bijspijkerles aan brugklassers? 

Voor een aantal vakken geven onze bovenbouwleerlingen extra ondersteuning. Hier wordt een vergoeding voor gevraagd.

Zijn er speciale introductiedagen voor de brugklassers? 

Op de dag van het Open Huis maken leerlingen uit groep 8 kennis met onze school tijdens de minilessen en ‘s avonds zijn ze met hun ouders welkom om de school te bezoeken. Voor aangemelde leerlingen is de eerste introductiedag met de mentor en de nieuwe klasgenoten voor de zomervakantie. Aan het begin van het schooljaar gaan we verder met de introductie om elkaar beter te leren kennen.

Geeft de school aan brugklassers studielessen? 

De mentor verzorgt wekelijks een studieles. Hier wordt o.a. aandacht besteed aan de studievaardigheden en loopbaanleren.

Welk contact is er tussen school en ouders? 

Er vinden regelmatig contact- en voorlichtingsavonden plaats. Zie hiervoor de agenda op onze website. Er zijn ouderresponsgroepen en voor de gehele school een ouderraad. In Magister kunnen de ouders de cijfers, aanwezigheid, toetsenroosters en correspondentie vinden. Via deze link vindt u meer informatie over het gebruik van de Magister-app voor ouders.

Is er tussentijds contact mogelijk tussen de mentor en de ouders? 

Een goed contact vinden we heel belangrijk. Er is altijd contact mogelijk als de situatie daarom vraagt. De school is telefonisch bereikbaar tijdens kantooruren.

Hoe groot zijn de brugklassen? 

Binnen het lwoo bedraagt de groepsgrootte maximaal 16 leerlingen, terwijl in de andere klassen de groepsgrootte kan variëren van 24 tot 30 leerlingen.

Worden gemiste lessen ingehaald? 

In de meeste gevallen niet. Het voortgezet onderwijs kent, in tegenstelling tot het basisonderwijs, niet de mogelijkheid een invalkracht in te zetten tenzij er sprake is van langdurige lesuitval voor een bepaald vak.

Is er op school veel lesuitval? 

In vergelijking tot de landelijke gegevens wijkt de lesuitval op het Gerrit Komrij College niet in negatieve zin af.

Wordt afwezigheid van leerlingen regelmatig gecontroleerd? 

Ja, iedere les wordt de aanwezigheid van elke leerling gecontroleerd.

Wordt het ongeoorloofd afwezig zijn gemeld aan de ouders? 

Ja, in dat geval neemt de school contact op met de ouders.

Voert de school een actief beleid tegen spijbelen? 

Ja, mentoren besteden aandacht aan de regels. Het spijbelen wordt gesignaleerd, er wordt over gecommuniceerd en er vinden sancties plaats.

Hoeveel tijd moet een brugklasser gemiddeld aan zijn huiswerk besteden? 

Dat verschilt per leerling en per niveau, maar gemiddeld 1 1⁄2 uur per dag is normaal.

Wordt huiswerk overhoord? 

Ja, er wordt mondeling of schriftelijk overhoord (schriftelijke overhoring of een proefwerk).

Krijgen ouders tussen de rapporten door informatie over de schoolresultaten? 

Aan het eind van het schooljaar ontvangt iedere leerlingen een eindrapport. U kunt te allen tijde in Magister de resultaten van uw kind zien.

Is er een goede fietsenstalling voor de leerlingen? 

Ja, van de leerlingen wordt verwacht dat zij hun fiets netjes in de stalling plaatsen.

Staat de school alcoholgebruik toe op feesten? 

Nee. De school houdt zich aan de wettelijke afspraken.

Is de school veilig bereikbaar? 

De school voert actief overleg met de gemeente over de waarborging van de veiligheid rondom de school.

Hoe zit het met de samenwerking binnen het voortgezet onderwijs in de Oost-Achterhoek?

De scholen in Winterswijk, het Gerrit Komrij College, Pronova en Schaersvoorde, krijgen in de komende jaren door krimp meer dan 30 procent minder leerlingen. Minder leerlingen is minder geld.

Om ondanks de krimp ook op lange termijn ons onderwijs zo goed te houden als het nu is, is samenwerking tussen de drie scholen nodig. We denken gezamenlijk na over: hoe kunnen we door samenwerking het onderwijs zo thuisnabij mogelijk houden en hoe blijven we zorgen voor een breed aanbod? Bij het zoeken naar antwoorden worden belanghebbenden betrokken, onder andere ouders, leerlingen en de maatschappelijke omgeving. Alles in het belang van de leerlingen.

De uitgangspunten zijn:

  • Onze scholen bieden goed onderwijs aan.
  • Er is wat te kiezen: van gymnasium tot praktijkonderwijs, profielen in het vmbo die bij de regio passen, extra aanbod zoals Technasium, Apollo, etc.
  • De leerlingen kunnen zo thuisnabij mogelijk naar een vertrouwde, veilige school.
  • Het onderwijs is van goede kwaliteit.