Passend Onderwijs
Wet op Passend Onderwijs van kracht

Het zal u niet zijn ontgaan dat op 1 augustus 2014 de Wet op Passend Onderwijs op de scholen officieel van kracht werd.
Wat is Passend Onderwijs eigenlijk? Passend Onderwijs wil zeggen dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is, ongeacht de zorgvraag. Dat lijkt vanzelfsprekend maar dat is het niet. Er zijn op dit moment nog altijd leerlingen waarvoor geen passende onderwijsplek gevonden kan worden en die thuiszitten. Dat laatste kan niet meer voorkomen sinds 1 augustus 2014.
De scholen hebben een zorgplicht. Dat betekent dat de school elk kind een passende onderwijsplek moet bieden. De school waar de ouders hun kind aanmelden zal er alles aan moeten doen om binnen de eigen school een geschikte plek te vinden. Mocht dat echt niet lukken, dan zal de school, vaak in samenwerking met het samenwerkingsverband waar de school deel van uitmaakt, elders deze geschikte plek moeten vinden. Ouders worden bij dit proces uiteraard nauw betrokken.
Momenteel zijn er in veel gevallen nog ingewikkelde indicatieprocedures nodig die ouders en leerlingen moeten doorlopen. Ook dat komt te vervallen, evenals de ‘rugzakjes’. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben, wordt rechtstreeks door het samenwerkingsverband georganiseerd en betaald. In overleg tussen de school en de ouders wordt vasgesteld hoe deze ondersteuning geregeld wordt.
Mocht u meer willen weten over de Wet op Passend Onderwijs, dan kunt u op de website www.passendonderwijs.nl hierover voldoende informatie vinden. Mocht u desondanks nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Wim Hummel, zorgcoördinator op school.

 

Nog meer Passend Onderwijs

Evenals Schaersvoorde, het Marianum en Pronova maakt onze school deel uit van een samenwerkingsverband. Het voordeel van een samenwerkingsverband is dat kennis en expertise gebundeld worden, waardoor de zorg niet alleen efficiënter en doelmatiger kan worden aangeboden maar ook tegen een financieel aantrekkelijk tarief.
Sinds 1 augustus 2014 is het nieuwe samenwerkingsverband Slinge-Berkel van kracht. Hierbinnen bevinden zich niet alleen de reguliere scholen van het voortgezet onderwijs maar ook scholen van het voortgezet speciaal onderwijs. In totaal maken 8 reguliere scholen van het voortgezet onderwijs en 7 scholen van het voortgezet speciaal onderwijs deel uit van dit nieuwe samenwerkingsverband.
De zorggelden, de middelen voor de bekostiging van de ‘rugzakjes’ en het lwoo gingen voorheen rechtreeks naar de scholen, maar gaan sinds 1 augustus 2014 naar het samenwerkingsverband.
Scholen die zorg aanbieden dat niet gefinancierd kan worden uit de reguliere gelden van de school, zullen dan een aanvraag voor bekostiging indienen bij het samenwerkingsverband, die in de regel deze middelen aan de scholen zal toekennen.
Echter, de middelen die het samenwerkingsverband krijgt toebedeeld, zijn lager dan de middelen die alle scholen tezamen van het ministerie ontvangen. Een van de gevolgen hiervan is dat de reguliere scholen minder leerlingen zullen doorverwijzen naar het speciaal onderwijs. Om deze leerlingen toch voldoende te ondersteunen, zullen scholen ‘arrangementen’ samenstellen waardoor de noodzakelijke zorg voor deze leerlingen gewaarborgd is. De financiële middelen die hiermee gemoeid zijn, worden aangevraagd bij het samenwerkingsverband.

De informatiebrochure kunt u hier downloaden.

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!