Kwaliteit
Het sociaal welzijn en de leerprestaties van de leerlingen houden we voortdurend in de gaten

Alle leerlingen hebben vanaf het eerste leerjaar een mentormap met gegevens over bijvoorbeeld medische, gezins- of leerproblemen. Deze map dragen we elk leerjaar over, zodat docenten aan het begin van het nieuwe schooljaar op de hoogte zijn van zaken over de leerling, waarmee rekening moet worden gehouden.

 

Om de prestaties van de leerling te volgen
  • houdt de leerling zelf een cijferlijst bij, waarop alle cijfers voor alle vakken worden ingevuld. In leerjaar 1 en 2 houdt de mentor in de gaten of dit gebeurt. Zo kunnen ouders zicht houden op de prestaties.
  • wordt een registratiesysteem gebruikt waarin te laat komen, ziekte, (ongeoorloofd) verzuim e.d. worden bijgehouden.

Dit kan aanleiding geven tot een gesprek van de afdelingsleider of mentor met leerling en/of ouders.

 

Aandacht voor goed onderwijs

De school schenkt aandacht aan het in stand houden van een goed onderwijsteam. Voordat een leraar een vaste aanstelling krijgt, wordt hij/zij regelmatig beoordeeld. Met alle medewerkers op het Gerrit Komrij College worden functioneringsgesprekken gehouden, die erop gericht zijn het functioneren van het totale schoolteam te verbeteren. Door zich regelmatig gericht te scholen, werken de docenten aan de kwaliteit van hun onderwijs en hun leerlingbegeleiding. Ook de rector, de conrector en afdelingsleiders scholen zich regelmatig. Leerlingen wordt gevraagd het onderwijs te evalueren. De komende jaren wordt dit systeem van evaluaties verder uitgebreid. In afdelingsteam- en in vaksectieoverleg wordt het onderwijsprogramma vormgegeven en geëvalueerd. Ook organiseren we jaarlijks studiedagen voor het gehele team. De ouderraad en de leerlingenraad vormen mede een klankbord voor de mate, waarin de school erin slaagt haar doelstellingen op dit gebied te realiseren.

 

Opbrengsten 2017

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Voor de opbrengstenkaarten verwijzen wij u naar de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl
Voor meer informatie klik hier en hier.

 

De site Scholen op de kaart, onderdeel van Vensters.nl biedt interessante gegevens over onderwijs en resultaten. Je vindt er veelzijdige informatie over onze school en kunt deze tevens vergelijken met andere scholen. Voor meer informatie zie: https://www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/3341/Gerrit-Komrij-College