Gerrit Komrij College

Examenreglement

Elk jaar verschijnt er een nieuwe examenreglement. Hierin zijn alle regelingen opgenomen. De regelgevingen gelden voor het betreffende schooljaar en kunnen jaarlijks enigszins veranderen. Leerlingen die nu nog niet in het jaar zitten waarop ze hun centraal examen afleggen, moeten rekening houden met die veranderingen. De examenregeling is gebaseerd op het Eindexamenbesluit VO en het centrale reglement van Plex (Platform voor examensecretarissen).

Het examenreglement is met alle zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u toch nog een onduidelijkheid of onvolkomenheid ontdekken, dan verzoeken wij u vriendelijk deze te melden aan de schoolleiding.

Hier vindt u het definitieve examenreglement : Examenreglement 2021-2022

De uitslagbepaling is terug te vinden in hoofdstuk V van het Examenreglement (p. 20 e.v.)