Gerrit Komrij College

Bevorderingsnormen

Rapporten

In leerjaar 1, 2, 3 en havo-4, vwo-4 en vwo-5 ontvangen leerlingen in juli het eindrapport. Behaalde resultaten zijn het hele jaar door beschikbaar in Magister.

In vmbo bk-3 en -4, mavo-4, havo-5 en vwo-6 verstrekken we begin februari een tussenstand van het schoolexamen; in april het eindresultaat van het schoolexamen en in juni de eindcijferlijst van het examen.

Bevorderingsnormen

Leerlingen en hun ouders worden gedurende het schooljaar op de hoogte gehouden van de cijferresultaten via Magister. Wanneer u meer informatie wenst over de bevorderingseisen van een bepaald leerjaar, klik dan op onderstaande link om het overzicht van de overgangsnormen in te zien.
In vmbo-3, havo-4, vwo-4 en vwo-5 wordt tevens een begin gemaakt met het verzamelen van de resultaten die meetellen voor het examendossier. Deze blijven staan tot en met de voltooiing van het examen in respectievelijk vmbo-4, mavo-4, havo-5 en vwo-6.

Hier vindt u de meeste recente versie van de Bevorderingsnormen en Vrijstellingsregeling.

Bevorderingsnormen en vrijstellingsregeling 2021-2022

Toevoeging

Begin april 2022 heeft de MR ingestemd met de de volgende toevoeging :

“Leerlingen die niet aan de norm voldoen voor bevordering naar het volgende leerjaar op hetzelfde onderwijsniveau worden automatisch bespreekgeval. De bevorderingsvergadering kijkt bij het bespreken van de leerling naar het perspectief wanneer deze leerling toch zou worden bevorderd, eventueel naar een naastgelegen onderwijsniveau.

Daarbij neemt de vergadering in acht hoe de prestaties, inzet en werkhouding zijn geweest over de periode vanaf 1 april tot einde schooljaar. Wanneer hier een duidelijke verbetering is opgetreden, spreekt dit in het voordeel van de leerling.

De mentor verzamelt voorafgaand aan de bevorderingsvergadering informatie van de vakdocenten en doet een voorstel aan de bevorderingsvergadering. Bij twijfel wordt in de bevorderingsvergadering gestemd. De meerderheid van stemmen (bij hoofdelijke stemming) is vervolgens doorslaggevend en leidt tot een bindend besluit. Geeft een leerling er zelf de voorkeur aan te doubleren, dan is dit zijn goed recht en wordt deze wens gehonoreerd.”

Extra maatregelen

In havo 3 en vwo 3 is nog een aanvullende maatregel genomen, te weten de mogelijkheid om één of twee vakken te laten vallen die niet worden gekozen in de bovenbouw. Ook in mavo 3 bestaat de mogelijkheid om een (keuze-)vak voortijdig te laten vallen (dus geen verplicht vak, zoals Nederlands, Engels, kunstvakken (ckv) en lichamelijke opvoeding (lo)). Dit vak kan dan niet meer gekozen worden in het vakkenpakket leerjaar 4 mavo. De leerling maakt in overleg met ouders zelf een plan over het zinvol invullen van de vrijgekomen onderwijstijd en legt dit voor aan de mentor (week 17). Zonder goedgekeurd plan krijgt de leerling geen vrijstelling voor het keuzevak.

Doubleren

Onder bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat een leerling een klas moet doubleren. We proberen dit zoveel mogelijk te voorkomen door bijvoorbeeld een leerling, waar mogelijk, te plaatsen in een hoger leerjaar van een onderliggend schooltype.

Overgaan naar een ander schooltype

In de eerste twee leerjaren van alle schooltypen en in het derde leerjaar havo/vwo kan een leerling overgeplaatst worden naar een andere niveaugroep. Aan het eind van het jaar gebeurt dit als gevolg van de bevorderingsbeslissing. Een leerling kan doorstromen van mavo-4 naar havo-4 of van havo-5 naar vwo-5.