Gerrit Komrij College

Verlof en verzuim

Onder bepaalde omstandigheden kan een leerling schoolverlof krijgen, buiten de vakantiedagen. De mogelijkheden hiervoor zijn vanwege de leerplichtwet beperkt. Meer informatie hierover kunt u lezen in de “regeling schoolverlof”.

Het formulier voor het aanvragen van verlof buiten de schoolvakanties dient op tijd, volledig ingevuld en getekend te worden ingeleverd bij de afdelingsleider van uw zoon/dochter.

Voor het aanvragen van schoolverlof gelden bij ons op school de volgende regels:

  • Een aanvraag voor verlof wordt schriftelijk gedaan op het daartoe bestemde formulier
  • Voor verlof van meer dan tien dagen zal, naast de afdelingsleider, ook de leerplichtambtenaar toestemming moeten geven;
  • Ongeoorloofd verzuim moet aan de leerplichtambtenaar gemeld worden.

Download Regeling schoolverlof

Download Absentie- en te-laat-kom-regeling

Ga naar het Formulier verlofaanvraag

Wanneer een leerling ziek is dan meldt één van de ouders/verzorgers dit telefonisch bij de receptie van onze school via het algemene telefoonnummer: (0543) 55 15 15. Dit dient bij voorkeur vóór 08:00 uur te gebeuren. De receptie is vanaf 07:30 uur bereikbaar.

Wanneer een leerling langer dan één dag ziek is, verzoeken wij u de ziekmelding te herhalen. Zeker wanneer er een weekend verstreken is, na de eerste ziekmelding.

Wanneer een leerling op school ziek wordt, meldt hij/zij zich bij voorkeur bij de mentor en/of de afdelingsleider. Vervolgens meldt hij/zij zich bij de receptie. Hier wordt eerst telefonisch contact opgenomen met een van de ouders. Tevens worden er met de leerling afspraken gemaakt om zich bij thuiskomst telefonisch bij de receptie te melden.

Wanneer een leerling een toets heeft op een dag dat hij of zij ziek is dan dient de ziekmelding, voorafgaand aan deze toets, bij de school geregistreerd te zijn.

Als een leerling een voorlichtingsactiviteit van een vervolgopleiding wil bezoeken en daarvoor één of meerdere lessen moet verzuimen dan dient hij ten minste één week van tevoren toestemming te vragen aan de decaan van de afdeling van de leerling.

In alle andere gevallen dient (minstens één week tevoren) via de website toestemming aan de afdelingsleider te worden gevraagd.

Te laat komen

Leerlingen die te laat komen, scannen hun pasje bij de receptie en nemen een te laat briefje mee. Ze krijgen alleen toegang tot de les met het daar verkregen briefje. Bij herhaling van te laat komen treedt de absentie- en te-laat-komregeling in werking.

Opvang leerlingen bij lesuitval

Het streven is om lesuitval in klas 1 en 2 te beperken. Indien mogelijk worden lessen opgevangen. Voor de andere leerjaren betekent lesuitval een tussenuur.