Ouderraad

Betrokkenheid van ouders bij het tot stand brengen van een goede leer- en leefomgeving voor hun kinderen is van groot belang. Wij vinden het contact met ouders erg belangrijk omdat zij onze leerlingen het best kennen. Ook kunnen de meningen van ouders ons helpen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en waar nodig te verbeteren. In de individuele begeleiding zoeken we contact met ouders. Wij verwachten steun van ouders bij het handhaven van gezamenlijk vastgestelde regels die nodig zijn om een schoolklimaat te creëren, waarin rust en veiligheid geleerd kan worden.

Ouders hebben de mogelijkheid om over school, de organisatie en het onderwijs mee te denken en mee te praten. Dat kan door deel uit te maken van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad of door lid te worden van de ouderraad. Ook hun medewerking bij diverse activiteiten wordt bijzonder gewaardeerd.

Het doel van de ouderraad is de relatie en communicatie tussen de school en ouders te bevorderen. Per opleidingsrichting zijn een of meer ouders vertegenwoordigd in de ouderraad. Tevens is de ouderraad een goede afspiegeling van de verschillende opleidingsrichtingen die het Gerrit Komrij College heeft.

De ouderraad vergadert ongeveer zeven maal per jaar en houden éénmaal per jaar in november onze algemene ouderavond. De vergaderdata vindt u in de agenda. Op de algemene ouderavond worden onderwerpen behandeld waarvan wij het idee hebben dat u deze zullen interesseren.

Contact

Heeft u vragen heeft aan een van de ouderraadsleden dan kunt u mailen naar ouderraad@gerritkomrijcollege.nl.

Vergadering bijwonen?

Ouderraadvergaderingen zijn openbaar, vooraf aanmelden is wel gewenst. U kunt uw verzoek om aanwezig te zijn, mailen naar ouderraad@gerritkomrijcollege.nl. Toetreding tot en benoeming in de ouderraad is in principe mogelijk aan het begin van elk schooljaar.

Indien u een onderwerp besproken wilt hebben in de Ouderraadvergadering, kunt u dit voorleggen aan een van de onderstaande ouderraadsleden.

Samenstelling

Rob Bouwhuis (voorzitter)
Bob Rhebergen (secretaris)

Ilona Beijers
Miranda Blom
Eddy Fukkink
Robert Jansen
Lizet Kranen
Janneke Stemerdink
Cindy Ubbing