ISK

De internationale schakelklas (ISK) is er voor jongeren voor wie Nederlands niet hun eerste taal is. Deze leerlingen zijn afkomstig uit alle delen van de wereld en om verschillende redenen in Nederland gekomen. De ISK is een belangrijke schakel ter voorbereiding op het vervolgonderwijs en de aanpassing aan Nederlandse cultuur. Het doel van de school is om de jongeren kennis bij te brengen en vaardigheden te laten ontwikkelen om op een positieve manier te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving.

Leerlingen die zich aanmelden op de ISK komen eerst voor een intake. Na een gesprek worden verschillende testen afgenomen. De leerbaarheid van de leerling wordt getest en het startniveau van het Nederlands wordt vastgesteld. Aan de hand daarvan wordt hij/zij geplaatst in een klas.

De klassen op de ISK zijn ingedeeld op niveau. Na 6 tot 8 weken wordt er een verlengde intake afgenomen. De mentor krijgt in die eerste weken de tijd om de leerling goed te observeren. Het niveau van Nederlands wordt dan opnieuw getest. De observatie en de nieuwe resultaten bepalen de uitstroom van de leerling. Dit wordt vastgelegd in een Individueel Traject Plan (ITP). Twee keer per schooljaar hebben de leerlingen een toetsweek om de voortgang Nederlands en rekenen/wiskunde te testen.

Leerlingen op de ISK krijgen naast veel uren Nederlands, ook andere vakken. De vakken die op de ISK gegeven worden zijn:

  • Nederlands
  • rekenen
  • wiskunde (bovenbouw)
  • beeldende vorming
  • mens & maatschappij
  • verzorging
  • ICT
  • sport
  • loopbaanoriëntatie (bovenbouw)
  • mentorlessen

Binnen de school wordt gewerkt aan verschillende speerpunten. Er wordt ingezet op zelfredzaamheid van de leerlingen. Met behulp van studiewijzers wordt gewerkt aan zelfstandigheid en het leren plannen (studievaardigheden). Elke leerling heeft een portfolio, waarin hij/zij kan laten zien welke doelen bereikt zijn. Met het vak ICT en veelvuldig gebruik van digitale lesmethodes, wordt gewerkt aan de ICT-vaardigheden van de leerlingen.

Naast cognitieve vakken is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de vorm van mentorlessen, Rots & Water- training en Psychomotorische Training.

De ISK heeft een vertrouwenspersoon en een orthopedagoog.