Vwo

Het vwo duurt zes jaar waarvan de laatste drie jaar tot de Tweede Fase behoren. Het vwo is vooral bedoeld als voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs aan de universiteit. De leerlingen krijgen meer leerstof aangeboden dan op de havo. Ook gaan zij dieper op de lesstof in. Binnen het vwo bestaat de mogelijkheid een gymnasiumdiploma te behalen; deze leerlingen krijgen Grieks en Latijn in de onderbouw en Grieks en/of Latijn in de Tweede Fase.
Zowel de havo- als de vwo-leerling kiest al op het einde van het derde leerjaar een definitief profiel. Een profiel bestaat uit een samenhangend onderwijsprogramma dat de leerling op de havo en het vwo voorbereidt op een opleiding aan een hbo of universiteit. De vier profielen corresponderen met de grote, globale sectoren waarin werk en opleidingen in de huidige samenleving verdeeld worden.

 

Profielkeuze in havo-3 en vwo-3

Zowel de havo- als de vwo-leerling kiest aan het eind van de 3e klas een definitief profiel voor zijn verdere opleiding tot aan het eindexamen. Daarop moeten de leerlingen zich tijdens het 3e leerjaar al oriënteren. In dit proces spelen resultaten, aanleg en eigen voorkeur van de leerling een belangrijke rol.
Er zijn vier profielen waarmee een leerling zich in een bepaalde studie- of beroepsrichting kan voorbereiden: Cultuur & Maatschappij (CM), Economie & Maatschappij (EM), Natuur & Gezondheid (NG) en Natuur & Techniek (NT).   Doorstroom- en overstapmogelijkheden

Als leerlingen willen overstappen naar een hogere opleiding, dient er rekening mee te worden gehouden dat het niveau en tempo van het aanbieden en verwerken van de lesstof hoger ligt. Ook verwachten we meer initiatief en motivatie van deze leerlingen. Zo is er een schooleigen toelatingsbeleid. Hierbij worden leerprestaties en motivatie van leerlingen betrokken.

 

Programma voor Toetsing en Afsluiting

De PTA’s maken we bekend bij de start van het schooljaar. U kunt deze via Magister downloaden. In deze PTA’s zijn zaken over absentie- en examenbeleid en andere regels en data uitgebreid omschreven. Voor de vakken vindt u hierin ook de weging van de toetsen en de praktische opdrachten, de te maken handelingsdelen en de toetsverdeling over het jaar.
Criteria voor de overstap van havo-5 naar vwo-5

  1. Het gemiddelde cijfer (SE+CE) op de eindlijst havo-5 bedraagt minimaal 6,8. Leerlingen met een gemiddeld eindcijfer tussen 6,3 en 6,8 worden in bespreking gebracht. Leerlingen met een gemiddeld cijfer lager dan 6,3 komen niet in aanmerking voor doorstroming naar vwo-5.
  2. De leerling heeft een overwegend positief advies gekregen van de lesgevende docenten in havo-5. In dat advies worden de volgende punten beoordeeld: capaciteiten, werkhouding en gedrag.
  3. Het resultaat van het profielwerkstuk wordt in de beoordeling betrokken. Het cijfer moet minimaal een 6 zijn. Daarbij gaat het om onderzoeksvaardigheden die binnen het vwo en de vervolgstudies van belang zijn.
  4. De toelatingscommissie, waarin zitting hebben de afdelingsleider vwo en havo en de decaan havo/vwo, beslist op basis van de gegevens uit 1, 2 en 3 of de leerling toelaatbaar is in vwo-5.
  5. De leerling kiest, indien mogelijk, op het vwo de vakken die hij in havo-4,5 heeft gevolgd. Tussen de gekozen vakken moet in ieder geval naast Engels een tweede moderne vreemde taal (Frans of Duits) en wiskunde-A of -B zitten.

 

Op deze pagina:

Er zijn geen tags aanwezig op deze pagina!