Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

Inzet tweede jaar NPO-gelden

Update: 7 juli 2022

Op basis van evaluatie van de ingezette interventies in het vorige schooljaar en op basis van nieuwe resultaten uit onderzoeken, uitvragen onder de vakdocenten en tips van leerlingen en ouders heeft de Kerngroep NPO (Nationaal Programma Onderwijs) het programma voor schooljaar 2022-2023 grotendeels vastgesteld. Mogelijk volgen aanvullende interventies lopende het schooljaar. Om u goed te informeren vindt u hieronder de interventies kort toegelicht.

Start schooljaar

De start van het schooljaar is het uitgelezen moment om zowel de medewerkers als de leerlingen goed te richten op het nieuwe schooljaar.

Medewerkers

Met de medewerkers wordt op de eerste twee dagen van het nieuwe schooljaar een tweedaagse georganiseerd waarin met elkaar gesproken wordt over met name het pedagogisch klimaat, het optreden als team richting de leerlingen en richting elkaar. Het goed richten van de leerlingen is hierbij een belangrijk onderdeel.

Leerlingen

De eerste twee lesdagen van de leerlingen staan in het teken van introductie, het groepsproces, de regels en afspraken op school en de manier waarop we met elkaar willen omgaan. We gebruiken ruim de tijd om leerlingen weer met plezier aan het schooljaar te laten beginnen en hen duidelijk te maken wat er verwacht wordt. Mentoren zijn voor deze activiteiten verantwoordelijk.

Schoolblocks

Schoolblocks wordt ingezet voor het trainen van executieve functies in leerjaar 1 mavo, havo en vwo. Dit gebeurt in de mentorlessen. Voor basis/kader wordt een alternatief gezocht.

In leerjaar 2 en 3 wordt Schoolblocks op aanvraag van individuele leerlingen (via de mentor of TOP580) ingezet.

Sterk Mentoraat

Ook in schooljaar 2022-2023 worden per mentorleerling 2 klokuren extra gefaciliteerd zodat meer tijd is voor monitoring en begeleiding en het goed voorbereiden en voeren van de driehoeksgesprekken.

De training mentorvaardigheden wordt opnieuw aangeboden voor mentoren die deze nog niet gevolgd hebben. Ook wordt bij voldoende belangstelling een tweede verdiepingstraining gestart.

In het begin van het schooljaar wordt een profiel voor mentoren opgesteld door de kerngroep NPO in samenwerking met minimaal één mentor per afdeling. Dit profiel geldt als richtlijn voor de basistaken van de mentor en is gebaseerd op het Handboek voor elke Mentor van Maya Bakker en Ivo Mijland. Hierop zijn ook de mentortrainingen gebaseerd. Wanneer het handboek mentoraat voldoende gevorderd is, wordt dit geïmplementeerd met daarbij specifieke taken/werkzaamheden per afdeling/jaarlaag.

Talenten ontdekken en talenten ontwikkelen

De werkgroep Talenten krijgt meer structureel vorm in de school. Dit past bij de visie van de school om meer ruimte te bieden voor maatwerk en doet recht aan de groep leerlingen die in plaats van een achterstand juist een voorsprong heeft opgebouwd in de coronaperiode. Ook kunnen leerlingen die nu onderpresteren op deze manier gestimuleerd worden meer uit zichzelf te halen.

Vanuit iedere afdeling en vanuit het ondersteuningsteam nemen hier medewerkers in plaats. Het huidige aanbod wordt gecontinueerd. Daarnaast wordt het beleid opgezet om leerlingen meer gestructureerd de mogelijkheid te bieden af te wijken van het reguliere onderwijsaanbod. Hiervoor komt een talentencommissie (werktitel) die verzoeken van leerlingen gaat bekijken. Het is belangrijk dat de leerling zelf een duidelijke rol krijgt in het initiëren en invullen van het eigen programma op maat.

Het schooljaar start met het duidelijk formuleren van de opdracht voor de werkgroep om het talentenbeleid van de school vorm te geven en te implementeren. In de tussentijd gaan we door met het aanbod dat we al hebben en het leveren van maatwerk op de plekken waar dat nodig is. Daarnaast volgen twee leerlingen in het schooljaar 2022-2023 een versneld programma onderbouw vwo.

Extra inzet personeel

De inzet van onderwijsassistenten voor ondersteuning in lessen en het vervangen van zieke docenten worden doorgezet. Daarnaast wordt in vmbo kader 3 extra inzet gepleegd om te ondersteunen in de groepsdynamiek.

Ook bij TOP580 wordt een onderwijsassistent ingezet die zich met name richt op problematiek rondom executieve vaardigheden en op sociaal-emotioneel vlak.

Vanwege toegenomen druk bij de ondersteunende afdelingen roosterzaken en personeel is hier in totaal een tijdelijke uitbreiding van 0,5 fte aangesteld voor komend schooljaar.

Culturele en sportieve activiteiten

Het reguliere programma qua activiteiten en excursies wordt ingezet. Aanvullend daarop vindt in oktober een uitje met de hele school naar een pretpark plaats. Dit is een verschoven activiteit uit het schooljaar 2021-2022. Het is de bedoeling ook culturele activiteiten aan te bieden gekoppeld aan inhoudelijke thema’s, zie ook Golden Cage.

Bijspijkerprogramma

Het bijspijkerprogramma wordt gecontinueerd, waarbij ingezet wordt op echt bijspijkeren en niet op bijles. De bijspijkermakelaar blijft verantwoordelijk voor het koppelen van leerlingen aan bijspijkeraars. Bijspijkeren kan direct na de zomervakantie starten.

Huiswerkkamer

De huiswerkkamer wordt vanaf het begin van het schooljaar direct ingezet op vijf middagen. Hierbij is gelijk aandacht voor 1-op-1 begeleiding van met name studievaardigheden.

Mocht er meer inzet nodig zijn, dan wordt opgeschaald. Ook wordt onderzocht of een echte stilteruimte voor leerlingen wenselijk is.

Inhaaluur

Het inhaaluur wordt voortgezet zoals afgelopen jaar. Een onderwijsassistent coördineert de inhaaltoetsen. Dit zorgt ervoor dat leerlingen minder lessen missen en docenten ontlast worden.

Groepensplitsing

Gezien de verwachte samenstelling in vmbo kader 3 is ervoor gekozen met vijf aparte klassikale groepen te gaan werken. Dit betekent 9 lesuren extra uitgifte.

Hiernaast is op basis van de uitvraag onder vaksecties en de analyse van de leerlingenaantallen in met name het vmbo gekozen voor het extra splitsen van een aantal lesgroepen onder de splitsingsnorm of het niet samenvoegen van kleine lesgroepen waardoor niet op meerdere niveaus hoeft te worden lesgegeven. Dit betreft op dit moment 30,75 lesuren.

Golden Cage

Golden Cage biedt een programma aan gericht op discriminatie. Dit bieden we komend jaar aan in de leerjaren 3 en 4 (?). Dit sluit aan op het versterken van de veiligheid in de school en het bespreekbaar maken van onderwerpen die ons leer- en leefklimaat raken. Deze inzet wordt gedaan mede naar aanleiding van signalen uit het leerlingentevredenheidsonderzoek.

Coach in de school

We continueren de coach in de school voor drie dagen in de week in eerste instantie tot en met december 2022. De inzet is gericht op onder andere de volgende activiteiten:

  • Inzet flexibel – afhankelijk van de vraag die er ligt binnen een bepaalde klas
  • Ook inzetbaar op sturen gedrag buiten school indien link met school
  • Leerlingenloket in enige vorm helpen opzetten
  • Pedagogisch klimaat versterken
  • Groepsplannen – meekijken met mentoren
  • Groepslessen – op verzoek van mentoren
  • Leerlingenraad
  • Individuele trajecten, i.s.m. TOP580

Mindfulness

In het najaar van 2022 wordt een training gestart die gericht is op de examenleerlingen om hen te leren omgaan met de spanning die het examenproces met zich meebrengt. Leerlingen kunnen hier op facultatieve basis aan deelnemen.

Voor medewerkers wordt opnieuw een basistraining aangeboden welke ook in najaar 2022 van start gaat. Na afronding van deze training wordt onder deelnemers van beide groepen medewerkers geïnventariseerd of er voldoende docenten zijn die aan de slag zouden willen met implementatie van mindfulness-elementen in de lessen.