Gerrit Komrij College

Zorgteam

Als een leerling extra zorg nodig heeft, kan de mentor van de leerling dat aanvragen. De leerling en/of ouders overleggen met de mentor wat er speelt. Als de mentor inschat dat de hulpvraag de mentortaak te boven gaat, kan hij met toestemming van de ouders de leerling voor extra zorg aanmelden. De zorgcoördinator bespreekt de leerling tijdens het IZET-overleg, dat een handelingsadvies geeft. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat dit advies wordt uitgevoerd.

De leerling kan buiten de mentor om en zonder toestemming van ouders rechtstreeks contact opnemen met een counselor om over zijn/haar probleem te praten.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator regelt en coördineert mogelijke zorg voor alle leerlingen van het Gerrit Komrij College. Hij is via de mail bereikbaar: w.hummel@gerritkomrijcollege.nl. De heer W. Hummel is tevens de verzuimcoördinator van de school.

Leerlingen counselors

Elke leerling kan naar één van de leerlingencounselors. Je kunt de counselors rechtstreeks benaderen of via per mail: 

Remedial teacher

Leerlingen krijgen kortdurend ondersteuning van de remedial teacher, mevrouw S. Roerink, wanneer zij moeite hebben met planning of een didactische achterstand hebben.

Gedragsdeskundige

Leerlingen die moeite hebben zich aan te passen aan dagelijkse gang van zaken op scholen worden ondersteund door de gedragskundigen, de heer D. Teunissen (d.teunissen@gerritkomrijcollege.nl) en mevrouw I. Hulshof (i.hulshof@gerritkomrijcollege.nl).

Orthopedagoog

De orthopedagoog richt zich vooral op de intra-psychische problematiek van leerlingen die als gevolg van ontwikkelingsstoornissen en/of persoonlijkheidsstoornissen, problemen in de thuissituatie of andere moeilijke omgevingsfactoren, niet optimaal kunnen functioneren in en van het onderwijsleerproces.

Vertrouwenspersonen

Ouders van leerlingen en werknemers kunnen een gesprek met een vertrouwenspersoon aanvragen wanneer zij zich niet voldoende gehoord voelen door degene tot wie zij zich in eerste instantie hebben gericht. De vertrouwenspersonen zijn:

Pedagogisch medewerksters Onderwijs Zorg Steunpunt

De pedagogische medewerksters OZS ondersteunen leerlingen die tijdelijk in het OZS verblijven.

Hoogbegaafdencoördinator

De hoogbegaafdencoördinator, mevrouw I. de Witte, regelt en coördineert de activiteiten van de hoogbegaafde leerlingen.

Antipestcoach

De antipestcoach onderneemt praktische activiteiten om pesten te voorkomen en bemiddelt bij onverhoopt pestgebeuren.

Antipestcoördinator

De antipestcoördinator, mevrouw N. Kolsté, regelt en coördineert zaken betreffende het voorkomen van pesten op school en bemiddelt bij onverhoopt pestgebeuren. Bespreek pestgedrag zo snel mogelijk met de mentor of stuur een mail naar: pesten@gerritkomrijcollege.nl.

Hier vindt u het anti-pestprotocol van de school.

Bovengenoemde specialisten zijn bereikbaar via de mentor of via de zorgcoördinator.

Bekijk meer van: