Onderwijsresultaten en Opbrengsten (IvhO)

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Opbrengsten

Alle afdelingen van het Gerrit Komrij College hebben het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt in principe voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats. De inspectie heeft geen aanwijzingen dat er belangrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs. Voor de opbrengstenkaarten verwijzen wij u naar de website van de inspectie: www.onderwijsinspectie.nl. Voor meer informatie klik hier.

Aandacht voor goed onderwijs

De school schenkt aandacht aan het in stand houden van een goed onderwijsteam. Voordat een leraar een vaste aanstelling krijgt, wordt hij/zij regelmatig beoordeeld. Met alle medewerkers op het Gerrit Komrij College worden functioneringsgesprekken gehouden, die erop gericht zijn het functioneren van het totale schoolteam te verbeteren. Door zich regelmatig gericht te scholen, werken de docenten aan de kwaliteit van hun onderwijs en hun leerlingbegeleiding. Ook de rector, de conrector en afdelingsleiders scholen zich regelmatig. Leerlingen wordt gevraagd het onderwijs te evalueren. In afdelingsteam- en in vaksectieoverleg wordt het onderwijsprogramma vormgegeven en geëvalueerd. Ook organiseren we jaarlijks studiedagen voor het gehele team. De ouderraad en de leerlingenraad vormen mede een klankbord voor de mate, waarin de school erin slaagt haar doelstellingen op dit gebied te realiseren.

Scholen op de kaart

De site Scholen op de kaart, onderdeel van Vensters.nl biedt interessante gegevens over onderwijs en resultaten. Je vindt er veelzijdige informatie over onze school en kunt deze tevens vergelijken met andere scholen. Voor meer informatie klik hier.

Voortijdig schoolverlaters (vsv)

Vsv’ers zijn jongeren van 12 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten. Een startkwalificatie is een havo of vwo diploma of minimaal een mbo-2 diploma. Het vsv-percentage staat voor het aantal vsv’ers als percentage van het aantal onderwijsdeelnemers die aan het begin van het schooljaar ingeschreven staan. Als bron worden de 1cijferbestanden gebruikt, aangevuld met gegevens van het UWV, en het register vrijstellingen van de Leerplichtwet.

Van de 1471 leerlingen hebben 7 jongeren de school voortijdig verlaten. Dit komt neer op 0,48%. Onder ‘Scholen naar RMC’ is de regio, de onderwijssoort en de naam van de school te selecteren.