Onderwijs

Om zoveel mogelijk jonge mensen op de goede plaats te krijgen, heeft het Gerrit Komrij College gekozen voor een breed scala aan opleidingen. Wij hebben gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo-bl/kl en lwoo in huis. Voor iedere leerling het onderwijs dat bij hem of haar past.

Om de talenten van elke leerling zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, plaatsen we leerlingen naar onderwijstype in eigen vleugels in ons eigentijdse gebouw aan de spoorzone.

Het Gerrit Komrij College heeft een hecht team van docenten. De leeromgeving nodigt uit tot activiteit, samenwerking en reflectie. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun talenten inzetten.

De docent fungeert meer en meer als begeleider van het leerproces. Natuurlijk kijken we hierbij naar wat de leerlingen in een bepaalde fase aankunnen. Deze werkwijze is pas succesvol als de leerling daarop is voorbereid en de daartoe benodigde vaardigheden bezit. Vanaf leerjaar 1 werken we hieraan en proberen we deze doelen te bereiken door onze docenten te scholen en de onderlinge samenwerking te intensiveren.

Wet op Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet op Passend Onderwijs van kracht. Dat wil zeggen dat er voor elke leerling een passende onderwijsplek is, ongeacht de zorgvraag. De school waar ouders hun kind aanmelden moet er alles aan doen om binnen de eigen school een geschikte plek te vinden. Lukt dat echt niet , dan moet de school, vaak in samenwerking met het samenwerkingsverband, elders deze geschikte plek vinden. Ouders worden bij dit proces uiteraard nauw betrokken.

Meer informatie over de Wet Passend Onderwijs vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/passend-onderwijs

Samenwerkingsverband Slinge-Berkel

Onze school maakt deel uit van een samenwerkingsverband. Hier wordt kennis en expertise gebundeld, waardoor de zorg efficiënter en doelmatiger kan worden aangeboden tegen een financieel aantrekkelijk tarief. Het Gerrit Komrij College maakt deel uit van het samenwerkingsverband Slinge-Berkel. Hierin zijn reguliere scholen van het voortgezet onderwijs en scholen van het voortgezet speciaal onderwijs vertegenwoordigd.

Het samenwerkingsverband heeft een eigen website met meer informatie: https://www.swvslingeberkel.nl/