Vmbo bl/kl

Leerjaar 1 en 2

We benaderen de leerling positief en steken veel tijd in basale leervoorwaarden. Dit doen we door:

  • te werken aan een goede relatie tussen docent-leerling en de leerlingen onderling
  • aandacht te hebben voor de leerattitude van een leerling
  • aandacht te hebben voor de verschillende leerstijlen van leerlingen
  • leerlingen te stimuleren, uit te dagen en te motiveren
  • leerlingen te leren samenwerken met leeftijdsgenoten
  • leerlingen verantwoording te laten nemen voor het eigen leerproces
  • ons onderwijs aan te laten sluiten bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen
  • ons onderwijs aan te laten sluiten bij de hedendaagse maatschappij

Voor de ontwikkeling van een leerling is het van belang dat een leerling een positief en realistisch zelfbeeld ontwikkelt. We leren de leerlingen leren en dagen ze uit het maximale uit zichzelf te halen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de individuele capaciteiten en ondersteuningsbehoeften van een leerling. Blijkt een leerling meer aan te kunnen dan het niveau waarop hij is geplaatst dan bieden we de mogelijkheid tot opstromen. Dit kan in zijn totaliteit naar een hogere leerweg of per individueel vak.

Naast kennisoverdracht bij de algemeen vormende vakken ligt in leerjaar 1 en 2 de nadruk op socialiseren en het oriënteren op de aangeboden beroepsrichtingen bij ons op school en de scholen in de omgeving. We maken de leerling bewust van wie hij is, wat hij kan, wat hij wil, wat zijn kwaliteiten zijn, of wat hij moeilijk vindt. Met behulp van een doorlopende leerlijn loopbaanleren, helpen we de leerling een weloverwogen keuze te maken voor de bij hen passende beroepsrichting in leerjaar 3.

Wilt u lezen hoe we bovenstaande realiseren klik dan hier voor een verder uitleg.

Leerjaar 3 en 4

Praktijk

Het Gerrit Komrij College biedt 4 profielen aan in leerjaar 3 en leerjaar 4, klik op een van onderstaande links om meer te weten te komen over het profiel aanbod op het Gerrit Komrij College.

Theorie

Elke leerling volgt in leerjaar 3 en leerjaar 4 verplicht de vakken Nederlands, Engels en Lichamelijke Opvoeding. In leerjaar 3 komen daar nog bij Maatschappijleer en de Kunstvakken. Deze beide vakken worden al in leerjaar 3 afgesloten met een schoolexamen.

Bij elk profiel horen ook een aantal profielgebonden theorievakken. Bij elk profiel staat aangegeven welke vakken dat zijn. De leerling is vrij om uit de bijbehorende vakken een keuze te maken. Elke leerling dient 2 profielgebonden theorievakken te kiezen. De leerlingen sluiten in leerjaar 4 alle theorievakken af met een digitaal examen.

Leerlingen kiezen al in leerjaar 2 welk profiel ze in leerjaar 3 wensen te volgen. In leerjaar 3 worden de 4 profieldelen van het gekozen profiel geboden. De leerlingen sluiten het profiel af aan het eind van het schooljaar met het centrale schriftelijke en praktische examen. Leerlingen kiezen in januari van leerjaar 3 welke keuzedelen ze in leerjaar 4 wensen te volgen. Deze keuze is vrij; ze mogen dus keuzedelen volgen buiten hun profiel. Ze kunnen hierbij kiezen voor verdieping of verbreding.

In leerjaar 4 volgen de leerlingen 4 keuzedelen. De keuzedelen worden in de meeste gevallen in setjes van 2 keuzedelen aangeboden, waarbij elk setje een half schooljaar duurt. De keuzedelen ronden de leerlingen af met een schoolexamen.

PTA: Programma voor Toetsing en Afsluiting

De PTA’s maken we bekend bij de start van het schooljaar. Hieronder vindt u het PTA. In deze PTA’s zijn zaken over absentie- en examenbeleid en andere regels en data uitgebreid omschreven. Voor de vakken vindt u hierin ook de weging van de toetsen en de praktische opdrachten, de te maken handelingsdelen en de toetsverdeling over het jaar.