Nationaal Cohortonderzoek Leergroei (pilot)

Wat houdt de pilot in?

Het NCO maakt een rapportage over de leergroei van onze leerlingen. In deze rapportage wordt de leergroei van de leerlingen vergeleken met het landelijk gemiddelde en met scholen die op het Gerrit Komrij College lijken (voorspelde referentiewaarde). Verder bekijkt het NCO hoe de leergroei invloed heeft op de latere loopbaan. Door deelname aan deze pilot krijgen we meer inzicht hoe onze leerlingen zich ontwikkelen en kunnen de begeleiding op de ontwikkeling op de verdere schoolloopbaan afstemmen en verbeteren.

Om welke gegevens gaat het?

Het Gerrit Komrij College legt in Magister de schoolresultaten vast van de leerlingen en oud-leerlingen tot maximaal twee jaar nadat zij de school hebben verlaten, waaronder de Cito-toetsresultaten voor Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Op basis hiervan kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school/scholen die onder ons bestuur vallen en andere scholen in kaart worden gebracht. Dat kan bijvoorbeeld helpen om de gevolgen van de schoolsluitingen door de coronacrisis in kaart te brengen. En het draagt bij aan het verbeteren van het onderwijs op de scholen onder bestuur en scholen in heel Nederland.

Naast de Cito-toetsgegevens worden er ook identificerende persoons- en schoolkenmerken geëxporteerd naar het CBS om de koppeling met de NCO-database mogelijk te maken. Deze kenmerken zijn: het BSN/onderwijsnummer, geslacht, geboortedatum, huisnummer en -toevoeging, huisletter, postcode deelnemende leerling, brinnummer, vestigingsnummer en de postcode van het vestigingsadres van de school. Deze identificerende persoons- en schoolkenmerken worden beveiligd aangeleverd door de LAS-leveranciers aan het CBS. Het CBS vervangt vervolgens de gegevens door een pseudoniem en koppelt deze aan de NCO-data. Onderzoekers van het NCO kunnen door deze werkwijze nooit informatie over individuen uit de systemen krijgen en zien dus nooit om welke personen of scholen het gaat.

Mag het schoolbestuur deze gegevens leveren? En aan wie?

Het schoolbestuur mag de genoemde gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het CBS verstrekken. In termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is deze verstrekking een ‘verdere verwerking in het kader van wetenschappelijk onderzoek of statistiek’. Het schoolbestuur hoeft hiervoor geen aparte toestemming te vragen aan de ouders en/of leerlingen. Verdere verwerking voor dit doel wordt namelijk altijd gezien als verenigbaar met de oorspronkelijke reden, waarom school de gegevens heeft verzameld. Het verstrekken van de gegevens gebeurt nadat het schoolbestuur daar toestemming voor heeft gegeven, via de leverancier van het LAS (Somtoday of Magister). Deze leveranciers zullen de gegevens uit het LAS exporteren en via een beveiligd kanaal aan het CBS leveren. Het CBS mag deze gegevens op dezelfde manier verwerken als andere gegevens die vanuit de onderwijssector worden aangeleverd voor onderzoek en statistiek.

Hoe zit het met de privacy?

Het CBS vervult haar bijzondere rol door een zeer strikte en gestandaardiseerde manier van werken volgens wet- en regelgeving (zie https://www.cbs.nl/nl-nl/over-ons/organisatie/privacy). Het CBS is gehouden aan de CBS-wet waarin staat beschreven hoe en voor welke doelen gegevens verwerkt mogen worden. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de streng beveiligde omgeving van het CBS. Het CBS zorgt dat de gegevens voor het NCO niet meer naar leerlingen te herleiden zijn en stelt deze bestanden in een beveiligde omgeving beschikbaar voor onderzoekers. Wetenschappelijke analyses van gegevens uit het NCO kunnen bovendien alleen worden uitgevoerd door daartoe bevoegde wetenschappelijke medewerkers van bevoegde instellingen en alleen met een duidelijk omschreven onderzoeksdoel.

Voor het gebruik van Cito-toets-gegevens voor onderzoek, moet door onderzoekers om expliciete toestemming van het NRO gevraagd worden. Hierbij zullen onderzoekers moeten beargumenteren waarvoor zij deze data willen gebruiken en waarom dit absoluut noodzakelijk is. Voor onderzoekers zijn de gegevens niet herleidbaar naar een individuele school of naar individuele leerlingen. De onderzoeksresultaten zullen ook nooit herleidbaar zijn naar individuen. Het CBS ziet daar streng op toe. Alle resultaten van berekeningen op gegevens worden door gespecialiseerde medewerkers van het CBS gecontroleerd op herleidbaarheid. Daarnaast tekenen de onderzoekers die via het CBS met de data gaan werken een geheimhoudingsverklaring waarmee ook zij verantwoordelijk zijn voor het bewaken van de privacy.

Meer informatie?

Bent u op zoek naar meer informatie dan verwijzen wij u door naar Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs | Ouders/verzorgers. Hier vindt u de meeste gestelde vragen en antwoorden.

Ik wil de gegevens van mijn zoon/dochter niet delen ten behoeve van de pilot

Wanneer u niet wilt dat het Gerrit Komrij College deze gegevens deelt met NCO voor verdere verwerking kunt u dat aangeven via het volgende e-mailadres: administratie@gerritkomrijcollege.nl.

De administratie legt uw bezwaar vast in Magister waardoor de gegevens niet uitgewisseld worden.