Vmbo leerjaar 1&2

Bijzondere roosterzaken:

Loopbaanleren/mentoruur

Leerlingen in vmbo bl/kl 1 starten de week op maandagmorgen bij hun eigen mentor. Tijdens dit uur werken de leerlingen en de mentor samen aan:

 • Socialiseren en groepsvorming.
 • Het Pick me up principe.

De mentor bespreekt met de leerling de komende week door en schept voor de leerlingen helderheid en structuur.

 • De mentor begeleidt de leerlingen bij hun eerste stappen binnen het voortgezet onderwijs.
 • De leerlingen krijgen informatie en tips over hoe ze het huiswerk het beste aan kunnen pakken (Leren leren).
 • De leerling leert doelen te stellen en successen te ervaren door middel van het bord in de klas.
 • Tijdens de lessen loopbaanleren (lbl) wordt gebruik gemaakt van de methode Tumult.

RT lessen op maandag het 2e uur (vmbo bl/kl 1)

Voor de vakken: Nederlands Engels en rekenen/wiskunde:

 • Leerlingen werken heel specifiek aan vakonderdelen die ze nog niet voldoende beheersen.
 • Maatwerk leveren bij didactische achterstanden.
 • Indeling op basis van de gegevens cito 0 toets.

Leergebieden

De onderbouw van vmbo bl/kl kent drie leergebieden:

 • Mens & maatschappij:
  • aardrijkskunde-geschiedenis-economie
 • Natuur & Gezondheid:
  • biologie-verzorging
 • Kunst & Cultuur:
  • bv2d-bv3d

Met het werken in leergebieden beogen wij:

 • Meer samenhang in de leerstof voor leerlingen (vakoverstijgend) waardoor leerlingen
  • verbanden leren zien en de leerwinst vergroot wordt
  • het geleerde meer betekenis krijgt in een groter geheel en daardoor beter beklijft
 • Verhogen van de motivatie van leerlingen
  • door beter aan te sluiten bij de (eigen leef-)wereld van leerlingen
  • door projectmatiger te (leren) werken, zodat ook andere vaardigheden aan bod komen
  • doordat leergebieden aansluiten op profielen in de bovenbouw, waardoor een beter beredeneerde keuze gemaakt kan worden (waar ben ik goed in, wat vind ik leuk?)

Projectweken

vmbo bl/kl 1: ICT-Wonen-Beroepen-Water
vmbo bl/kl 2: Afrika-Milieu-WOII-Water

Een projectweek kent verschillende componenten, zoals loopbaangesprekjes met de mentor en een kunst- of sportactiviteit. Daarnaast zijn er opdrachten en excursies die aansluiten op het thema. De meeste thema’s worden gekozen zijn vanuit een leergebied. De stof rondom het thema wordt op een andere manier aangeboden dan tijdens de reguliere lesweken. Uitgangspunt is zoveel mogelijk buitenschools te leren en te werken aan vaardigheden zoals samenwerken, presenteren en onderzoeken. Om het een betekenisvolle week te laten worden, sluiten zoveel mogelijk vakgebieden aan met opdrachten rondom het betreffende thema.

BGO = beroepsgerichte oriëntatie

Klas 1

1.1 en 1.2 socialiseren (Wie ben ik)
1.3 en 1.4 kennismaken met allerlei beroepswerelden binnen de muren van het Gerrit Komrij College en daarbuiten (Pronova, bedrijfsleven, Schaersvoorde)

Doelen leerjaar 1

 • Beeldvorming van de beroepenwerelden
 • Verwondering bij leerlingen: kennismaken met dingen die ze niet wisten over een beroepswereld
 • Ontdekken van nieuwe interesses
 • Vrij en zonder oordeel kunnen rondsnuffelen

Klas 2

2.1 en 2.2 oriënteren op 2 profielen (eventueel ook buiten ’t Gerrit Komrij College)
2.3. brede loopbaanactiviteiten (definitieve keuze maken)
2.4 verdiepend programma gericht op het gekozen profiel ter voorbereiding op klas 3.

Doelen leerjaar 2

 • Diepere oriëntatie op “voorkeur”-profielen in 2.1 en 2.2: leerlingen gaan zich verder verdiepen in hun voorkeur-profielen.
 • Leerlingen leren zichzelf nog beter kennen: Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? Ze ontwikkelen zich in de loopbaancompetenties: kwaliteitenreflectie, motievenreflectie en werkexploratie.
 • Leerlingen weten op basis van de opgedane kennis over zichzelf (en de buitenwereld) een profielkeuze te maken die bij hen past.