Gerrit Komrij College

Financiën

Algemeen

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het Ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz. Er zijn echter ook kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. Hiervoor vraagt de school een schoolbijdrage. Om de inzet van de schoolbijdrage inzichtelijker te maken en de transparantie te verhogen, kiest de school ervoor om een aantal uitgaven in de schoolbijdrage op te nemen en daarnaast uitsluitend enkele grotere excursies en activiteiten apart te factureren.

Schoolbijdrage

Deze bedraagt € 90,00 voor het schooljaar 2019-2020. De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de ouderraad en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.  Hiermee financieren wij uitgaven, waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. U kunt hierbij denken aan praktische zaken als kosten van proefwerkpapier, een eigen leerlingpasje voor de kantine en het afdrukken van prints, de schoolkrant en verzekeringen. Maar ook het organiseren van filmavonden, sporttoernooien, loopbaanactiviteiten dragen ertoe bij dat de schoolloopbaan voor leerlingen aantrekkelijker wordt gemaakt. De school neemt de volgende kosten op in de schoolbijdrage:

  • Kluisjes: iedere leerling krijgt een eigen kluisje ter beschikking mede omdat de leerlingen (in de toekomst) over een eigen laptop beschikken.
  • Culturele activiteiten: de school werkt actief samen met het CJP en theater de Storm en schaft cultuurkaarten aan om deze activiteiten voor alle klassen mogelijk te maken.
  • Mentoractiviteiten: samen met de mentor viert de klas de introductie, kerstactiviteit en afsluiting van het schooljaar.
  • Andere schoolactiviteiten in de loop van het schooljaar, waaronder kleinere excursies.

Excursies en grotere activiteiten

Naast de schoolbijdrage sturen wij aparte facturen voor excursies en grotere activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een overzicht van alle activiteiten die gefactureerd worden. Deelname aan deze activiteiten is gewenst, maar kunnen we niet als verplichting opleggen.

Betaling via WIS Collect

Voor het factureren van alle bijdragen maken we gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee worden alle betalingen digitaal uitgevoerd. Het biedt laagdrempelig toegang door middel van een link die per factuur, per e-mail verstuurd wordt. Betaling via iDEAL, automatische e-mailherinneringen en altijd een duidelijk digitaal overzicht zijn mogelijk.

Maak op een visuele manier kennis met WIS Collect op https://vimeo.com/133035617