Gerrit Komrij College

Financiën

Algemeen

Onze school ontvangt voor het reguliere onderwijsprogramma geld van het Ministerie van OCW. Hieruit worden alle “gewone” schoolkosten betaald: de salarissen van het personeel, de inrichting van de school (meubilair, computers, installaties), de schoolboeken, het onderhoud van het gebouw, de schoonmaak, enz. Er zijn echter ook kosten die door school gemaakt worden waar geen financiële bijdrage van het Ministerie tegenover staat. Hiervoor vraagt de school een schoolbijdrage. Om de inzet van de schoolbijdrage inzichtelijker te maken en de transparantie te verhogen, kiest de school ervoor om een aantal uitgaven in de schoolbijdrage op te nemen en daarnaast uitsluitend enkele grotere excursies en activiteiten apart te factureren.

Schoolbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt €90,00. De hoogte van het bedrag is tot stand gekomen in overleg met de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Hiermee financieren wij uitgaven, waar geen financiële bijdrage van het ministerie tegenover staat. U kunt hierbij denken aan praktische zaken als kosten van proefwerkpapier, een eigen leerlingpasje, het afdrukken van prints en verzekeringen. Maar ook het organiseren van filmavonden, sporttoernooien, loopbaanactiviteiten dragen ertoe bij dat de schoolloopbaan voor uw zoon of dochter aantrekkelijker wordt gemaakt.

Werkweken, excursies en grotere activiteiten

Naast de kleine activiteiten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen, organiseren we ook werkweken, excursies en overige grote activiteiten. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een totaaloverzicht waarin alle kosten voor de rest van het schooljaar per onderdeel genoemd staan.

De facturen voor een werkweek, excursie of overige grote activiteit worden in de loop van het schooljaar apart in rekening gebracht. Wij wijzen u erop dat ook voor deze facturen geldt dat de bijdrage vrijwillig is. Wij sluiten geen leerlingen van deze activiteiten uit. Wel doen wij een dringend beroep op u om de bijdrage te betalen aangezien het anders voor ons onbetaalbaar wordt de activiteiten te blijven aanbieden.

Betaling via WIS Collect

Voor het factureren van alle bijdragen maken we gebruik van het programma WIS Collect. Hiermee worden alle betalingen digitaal uitgevoerd. Het biedt laagdrempelig toegang door middel van een link die per factuur, per e-mail verstuurd wordt. Betaling via iDEAL, automatische e-mailherinneringen en altijd een duidelijk digitaal overzicht zijn mogelijk. De website geeft met behulp van toelichtingen inzicht voor welke activiteiten u betaalt.

Maak op een visuele manier kennis met WIS Collect op https://vimeo.com/133035617

Sponsoring

  1. Achterhoek VO sponsort geen activiteiten uit de reguliere bekostiging. In bijzondere gevallen mag hiervan worden afgeweken, als de activiteiten onderwijsgerelateerd zijn. Het bestuur moet van deze bijzondere gevallen op de hoogte zijn.
  2. Achterhoek VO accepteert sponsoring door derden zolang deze is gericht op het onderwijs en er geen sprake is of kan zijn van een vereiste tegenprestatie.

Stichting Achterhoek VO kent een sponsorregeling. Deze is te vinden op de website van Achterhoek VO. Klik hier voor de sponsorregeling.