Stagebepalingen

ARTIKEL 1

Alle vormen van stages en buitenschoolse lessen maken deel uit van het leerplan van het Gerrit Komrij College.

ARTIKEL 2

Deze stageovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 3

De werkzaamheden van de stagiair(e) bij de stageverlener zullen in overleg tussen de partijen worden vastgesteld. De werkzaamheden van de stagiair(e) bij de stageverlenende organisatie hebben vooral een educatief karakter en sluiten aan bij de opdrachten uit het stageboek en/ of SEN- app. Het stageboek en/of SEN- app maakt deel uit van deze overeenkomst.

ARTIKEL 4

Als de onderwijsinspecteur van school erom vraagt, verstrekt de stageverlener alle noodzakelijke informatie over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de stage en het onderliggende stageplan.

ARTIKEL 5

De stagiair(e) zal aanwezig zijn tijdens de werktijden welke met de stageverlener zijn afgesproken.

ARTIKEL 6

De stagiair(e) is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende zijn/haar stageperiode ter kennis is gekomen en waarvan hij/zij weet of kan weten dat het van vertrouwelijke aard is.

ARTIKEL 7

De stagiair(e) maakt van de stageperiode een eindverslag. Dit eindverslag wordt aan de stageverlenende organisatie aangeboden.

ARTIKEL 8

De stagiair(e) ontvangt geen vergoeding van de stageverlener.

ARTIKEL 9

De stagiair(e) is gedurende de stagetijd, via school verzekerd tegen eventuele schade aan derden.
De stageverlener wordt verzocht, in voorkomende gevallen, contact op te nemen met de stagedocent.
De school vrijwaart de stageverlener tegen eventuele aanspraken van derden op grond van artikel 6:170 BW wegens aansprakelijkheid van de stagiair(e) tijdens de uitoefening van de stagewerkzaamheden voor de stageverlener.
De school vergoedt materiële schade van het stageverlenende bedrijf tot een maximum van € 12.500,00, indien en voor zover de stagiair(e) hiervoor wettelijk aansprakelijk is op grond van artikel 6:162 BW, mits deze aansprakelijkheid voortvloeit uit de overeengekomen werkzaamheden en niet op enigerlei wijze anders is verzekerd.
Deze vrijwaring en aansprakelijkheid geldt uitsluitend indien en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering van de school daarvoor dekking biedt.

ARTIKEL 10

De stagiair(e) dient zich te houden aan algemene regels en veiligheidseisen die van kracht zijn bij de stageverlener.

ARTIKEL 11

De stagegever zorgt ervoor dat de werkplek en de werksituatie van de stagiar(e) voldoet aan de geldende (arbo)wet- en regelgeving.

ARTIKEL 12

Indien men (camera-)beelden wil gebruiken voor het beoordelen of bespreken van het functioneren van een stagiair(e), dient vooraf door de stageverlener schriftelijk toestemming gevraagd te worden aan de ouders van de leerling.

ARTIKEL 13

De stageverlener besteedt voldoende tijd aan het begeleiden van de stagiair(e) en wijst een stagebegeleider aan. Deze zorgt voor de dagelijkse begeleiding van de stagiair(e) bij de werkzaamheden. Deze begeleider onderhoudt ook het contact met school.

ARTIKEL 14

Het Gerrit Komrij College wijst een stagedocent aan, belast met het begeleiden van de stagiair(e). De stagedocent zal tenminste één keer gedurende de stage de stagiair(e) komen bezoeken.

ARTIKEL 15

De stagedocent zal bemiddelen bij problemen.

ARTIKEL 16

Indien de stagiair(e) door dringende omstandigheden (ziekte) niet aanwezig kan zijn, zal hij/ zij vroegtijdig contact opnemen met de stageverlenende organisatie en de school.

ARTIKEL 17

De stageverlener informeert de school direct in geval van verzuim van de stagiair(e).

ARTIKEL 18

De overeenkomst eindigt:

 1. na afloop van de afgesproken periode.
 2. na tussentijdse beëindiging wanneer zowel de stageverlenende organisatie en/of de onderwijsinstelling dat wenst/wensen en in ieder geval:
  • Na schriftelijke aanzegging van de school aan de stageverlener, indien de school – na de stagiair(e), de stagebegeleider en de stagedocent te hebben gehoord – zich ervan heeft overtuigd dat:
   • de stagegever de overeenkomst niet of onvoldoende nakomt; ofwel
   • de werkomstandigheden zodanig zijn dat van de stagiair(e) niet kan worden verlangd dat hij/zij de stage voortzet.
  • De stagegever kan schriftelijk de stage opzeggen indien de omstandigheden dusdanig zijn dat voortzetten van de stage niet van de stagegever kan worden verlangd.