Medisch handelen

De scholen van Achterhoek VO, waaronder ook het Gerrit Komrij College ressorteert, volgen het model-protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen zoals dat door de Algemene Onderwijs Bond is opgesteld. in dit protocol wordt ervan uitgegaan dat er geen medicijnen worden verstrekt aan leerlingen en dat er in principe ook geen medische handelingen bij hen worden verricht.

De richtlijnen die in dit protocol worden uitgezet, scheppen de best mogelijke voorwaarden voor de betrokken partijen, waarbij in ogenschouw dient te worden genomen dat in geval van spoed altijd een afweging zal moeten worden gemaakt tussen het protocol en de pragmatische praktijk.

Als u hieronder klikt, wordt u in de gelegenheid gesteld het protocol te lezen.

Protocol-medicijnverstrekking en medisch handelen