Leefregels

Waar veel mensen dagelijks met elkaar omgaan, is het goed om afspraken te maken over wat we van elkaar verwachten. Afspraken kunnen zorgen voor een schoolomgeving waarin iedereen zich prettig voelt en goed kan functioneren. Een aantal wetenswaardigheden en regels willen we hier benoemen.

Route naar de school

Op twee manieren kun je de school bereiken. Dat zijn veilige routes, mits je je aan de verkeersregels houdt en ook rekening houdt met andere verkeersdeelnemers.
Zowel vanaf de Parallelweg als de Stationsstraat kun je op het schoolterrein komen. Bij de fietstunnel aan de stationszijde vragen we je extra voorzichtig te zijn: je hebt daar te maken met tegenliggers in een tunneldoorgang. Het is bovendien niet toegestaan om via het trottoir en andere niet officiële fietsroutes de tunnelingang te bereiken. Je gebruikt de officiële toegang bij de Burgemeester Vlamstraat.

Fietsen, scooters en bromfietsen

De stalling voor de onderbouw is gescheiden van die van de bovenbouw. Zie daarvoor bijgevoegd kaartje. Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. De stalling is openbaar en eigendom van de gemeente. De school is niet aansprakelijk voor schade.

Afspraken

  1. Alle fietsverkeer door leerlingen gaat via de tunnel of de Parallelweg. Er wordt dus niet vanaf de Houtlading langs de noord- en zuidvleugel gefietst.
  2. De plekken voor onderbouw en bovenbouw zijn aangegeven.
  3. Fietsen die op de openbare weg geplaats zijn of een gevaar vormen voor de doorgang kunnen herplaatst worden. Onze conciërges verplaatsen in andere gevallen geen fietsen en houden slechts periodiek toezicht.
  4. Tussen de rekken en fietsen is het geen verzamelplek van leerlingen. Het is dus verboden je daar op te houden, dit om beschadigingen aan fietsen te voorkomen.

Toegang tot het gebouw

Er zijn twee toegangen tot het gebouw. Aan de sporthalzijde en de kant van de Houtlading kun je het gebouw betreden. Je zet petjes, mutsen e.d. af wanneer je de school binnenkomt. Het atrium onder de basket is de plek waar je kunt zitten.

Receptie in het atrium

In de grote toegangsruimte van de school bevindt zich naast de kantineruimte ook de receptie. Bij de receptie meld je je als je te laat bent. Voor die melding heb je een schoolpasje nodig. Je krijgt een te-laat-briefje en daarmee krijg je toegang tot de les.

De receptie is geopend van 7.30 – 16.30 uur. Op vrijdag sluit de receptie om 15.30 uur.

Looproutes in het gebouw

In de school zijn twee trappenhuizen. De gangen door de basket zijn alleen op de 1e en 2e verdieping doorgaande routes, op de 3e en 4e verdieping is geen doorgang in de basket. Ook de balustrade op de 1e verdieping is geen doorgangsroute en mag niet worden gebruikt.

Schoolpasje

Iedere leerling krijgt dit jaar een schoolpasje. Daar moet je uiteraard zuinig mee omspringen. Bij verlies of beschadiging moet je zelf een nieuw pasje betalen. Dit pasje heb je nodig voor bijvoorbeeld het maken van kopieën, het openen van je locker of bij betalingen in de kantine. Bij de introductie krijgt iedereen een pasje uitgereikt en dit pasje moet je zelf activeren bij de kaartlezers bij de kopieerapparaten. Daarvoor heb je je gebruikersnaam en je wachtwoord nodig. De mentoren maken je wegwijs.

Mobiele telefoons en geluidapparatuur

Het gebruik van mobiele telefoons, iPads, iPods en andere mobiele informatiedragers zijn in school op een beperkt aantal plaatsen toegestaan. Zo mag een mobiele telefoon niet gebruikt worden tijdens de lessituatie, een toets of examen. Dat kan zowel in het lokaal als in de zelfwerkzaamheidsruimte zijn. Uitzondering hierop is wanneer de docent de leerling toestemming geeft de mobiele telefoon in de les te gebruiken als hulpmiddel bij de lesstof.

Buiten de lessituatie om en elders in het gebouw is het gebruik van de mobiele telefoon wel toegestaan. Zonder toestemming mogen er geen opnames gemaakt worden van leerlingen en personeelsleden.

De afdeling

Je mag in de klas en in de zelfwerkzaamheidruimte geen jas dragen en hoofddeksel op hebben. Kapstokken zijn te vinden bij de toegang tot de afdeling. Op de afdeling, dat wil zeggen in de lokalen en de aangrenzende zelfwerkzaamheidsruimte mag je niet eten en drinken. Docenten en leerlingen van de afdeling zijn zelf verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Je gooit rommel in de prullenbak en laten de thuisbasis/lokalen netjes achter. Alleen het personeel bedient zonwering, verwarming en ramen. Er geldt een verbod op chips in en rond het gebouw.

Pauze

Het atrium is de plek om te ontspannen, te eten en te drinken. Het aanbod in de kantine is ruim en er zijn twee uitgiftebalies. Het assortiment kan alleen op peil blijven wanneer er voldoende omzet is, dat betekent dat we graag hebben dat je binnen de school gebruik maakt van het gezonde aanbod. In en rond het atrium is de hele dag toezicht. De aanwijzingen die de toezichthouders geven, dienen opgevolgd te worden.

Belsignaal en lestijden

Iedere leerling houdt zijn lestijd zelf goed in de gaten, er gaat geen zoemer. Houd hierbij rekening met de van het leerjaar afhankelijke pauzetijden.

Groep 1: bovenbouw
Leerjaar 3 en 4 BL / KL / mavo + 4 en 5 havo + 4, 5 en 6 vwo

Groep 2: onderbouw
Leerjaar 1 en 2 alle opleidingen + 3 havo + 3 vwo

De laatste roosterwijzigingen vind je in Magister.

Van leerlingen wordt verwacht dat zij gedurende het gehele schooljaar van maandag t/m vrijdag beschikbaar zijn voor lessen en schoolactiviteiten t/m het 9e lesuur, wanneer hun rooster dit aangeeft. Nevenwerkzaamheden door leerlingen worden niet als geldige reden gezien om de lessen, activiteiten of nakomen te verzuimen. Leerlingen dienen er rekening mee te houden dan hun rooster meerdere malen per jaar wijzigt.

Roken

Het gebouw is een openbare ruimte, er mag dus nergens gerookt worden. De school heeft een rookvrij schoolterrein. Er mag rond de school nergens meer gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, personeel, ouders en bezoekers. Dit geldt ook tijdens activiteiten buiten schooltijd.

Lockers

Lockers zijn alleen te openen met je schoolpasje. Leerlingen vinden hun locker op de afdeling waar ze toe behoren. Een overzicht waar welke locker is te vinden, wordt tijdens de introductie uitgereikt. Iedereen blijft een schooljaar lang verantwoordelijk voor de hem of haar toegewezen locker, dat betekent dat vernielingen en beschadigingen worden verhaald op de gebruiker.
De school heeft het recht om lockers en ook tassen van leerlingen bij vermoeden van wapen -, vuurwerk – en/of drugsbezit te controleren. Periodiek worden er schoolcontroles gehouden op drugs -, wapens – of vuurwerkbezit.

Te laat komen en verwijdering / verzuimen

Als je uit de les wordt verwijderd, meld je je in het TOL-lokaal. Dit lokaal is ingericht voor de tijdelijke opvang van leerlingen die uit de les zijn verwijderd. Ingeval een leerling te laat komt of onwettig afwezig is, worden sancties getroffen volgens de richtlijnen van het regionaal verzuimprotocol. Deze sancties worden afgehandeld door de medewerkers van ons verzuimloket en de afdelingsleiders.

Klik hier voor het Verzuimbeleid van het Gerrit Komrij College.

Overtredingen

Het terrein rond de school is voor iedereen toegankelijk. Onze conciërges houden toezicht en ook de Winterswijkse politie zal regelmatig een kijkje komen nemen. Jongeren van 12 tot 18 jaar, die rond het Gerrit Komrij College zijn aangehouden voor bijvoorbeeld overlastgevend gedrag, vernieling, winkeldiefstal, overlast met vuurwerk of veel spijbelen, krijgen de keus: naar de officier van justitie of naar Halt. In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Vaste onderdelen zijn gesprekken met de jongeren en de ouders, excuus aanbieden, terugbetalen van de schade en uitvoeren van een leeropdracht. Soms krijgen jongeren ook een werkopdracht.

Het lesrooster ziet er als volgt uit

lesuur bovenbouwlesuuronderbouw
108.00 – 08.50108.00 – 08.50
208.50 – 09.40208.50 – 09.40
pauze09.40 – 10.00309.40 – 10.30
310.00 – 10.50pauze10.30 – 10.50
410.50 – 11.40410.50 – 11.40
pauze11.40 – 12.10511.40 – 12.30
512.10 – 13.00pauze12.30 – 13.00
613.00 – 13.50613.00 – 13.50
713.50 – 14.40713.50 – 14.40
pauze14.40 – 14.55pauze14.40 – 14.55
814.55 – 15.45814.55 – 15.45
915.45 – 16.35915.45 – 16.35